Компоненти

Базова карта

Базова карта - це єдина цифрова топографічна основа, яка створюється та оновлюється на базі базових геопросторових даних у Державні референцній системі координат УСК-2000 і слугує фундаментом для створення тематичних геопросторових даних.

Базові і тематичні геопросторові дані

Базові геопросторові дані - загальнодоступні геопросторові дані, що складають уніфіковану цифрову координатно-просторову основу для виробництва, інтеграції та провадження іншої діяльності з різними геопросторовими даними. Базовими наборами геопросторових даних є: системи відліку координат і висот;  державний кордон України; адміністративно-територіальні одиниці, в тому числі їх межі; територіальні громади, в тому числі межі їх територій; гідрографічні об’єкти та гідротехнічні споруди; населені пункти, в тому числі їх вулично-дорожню мережу; будівлі та споруди; автомобільні дороги; залізниці; інженерні комунікації; аеропорти, морські та річкові порти; земний покрив та ґрунти; земельні ділянки; реєстри вулиць та адреси об’єктів; географічні назви; цифрову модель рельєфу; ортофотоплани.

Базові геопросторові дані не повинні містити відомості, що становлять державну таємницю, та іншу інформацію, доступ до якої обмежений відповідно до закону (інформацію з обмеженим доступом).

Тематичні геопросторові дані створюються на основі базових геопросторових даних.

Держателі і виробники геопросторових даних

Держатель геопросторових даних - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, фізична або юридична особа, що замовляє, отримує та/або володіє геопросторовими даними та метаданими.

Виробник геопросторових даних - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, фізична або юридична особа, що здійснює виробництво та/або оновлення геопросторових даних та метаданих.

На Геопорталі розроблено персональні електронні кабінети для держателів, виробників та користувачів геопросторових даних із доступом до певного функціоналу та інтерфейсів для роботи з геопросторовими даними та їх метаданими (завантаження, замовлення, отримання, публікації тощо).

Сервіси

Держателі та виробники геопросторових даних мають можливість додавати ГІС-сервіси наборів геопросторових даних на Геопорталі НІГД.
На Геопорталі НІГД надано можливість використання стандартизованих геоінформаційних сервіс пошуку, перегляду метаданих (CSW) та відображення, перегляду та використання геопросторових даних у вигляді електронних карт (WMS, WFS, WMTS). Це дозволяє підтримувати систему в актуальному стані. Особлива увага приділена сервісу валідації метаданих, сервісу каталогу метаданих та сервісам завантаження векторних даних (GML, GeoJSON).

Також передбачено загальний публічний доступ до геопросторових даних та метаданих усім користувачам без необхідності реєстрації та авторизації з використанням таких засобів геопорталу.

Інтеграція в реальному часі

Забезпечення роботи сервісів Геопорталу, забезпечення доступу держателям і виробникам до даних та їх метаданих дозволяє забезпечити єдину платформу для інтеграції даних, що актуалізуються в режимі реального часу та відображають дійсну ситуацію.

Геоідентифікатори

Для інтеграції даних різних держателів різного рівня (національного, регіонального, місцевого) необхідно використовувати мінімальний набір атрибутів для обов’язкового постійного зберігання для кожного об’єкта, що включає: код класу, унікальний в класі ідентифікатор та назву об’єкта, а також обов’язкові ідентифікатори (коди) об’єктів за офіційними загальнодержавними системами класифікації (кодифікації) об’єктів у відповідних галузевих реєстрах. Наприклад, кадастровий номер земельної ділянки, Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КОТТГ).


Геопортали

Організаційно-технологічну основу функціонування НІГД складають геопортали, що за допомогою сервісів інформаційно взаємодіють в мережі Інтернет:
  • національний геопортал; 
  • геопортали органів виконавчої влади (далі – галузеві геопортали); 
  • геопортали органів місцевого самоврядування; 
  • геопортали підприємств та локальних територій.
На національному геопорталі забезпечується доступ користувачів до наборів базових і тематичних геопросторових даних про геопросторові об’єкти загальнодержавного значення та метадані про геопросторові дані і сервіси національної інфраструктури геопросторових даних.
На геопорталах органів місцевого самоврядування забезпечується доступ користувачів до деталізованих наборів базових і тематичних геопросторових даних і метаданих про геопросторові об’єкти на територіях районів, міст, територіальних громад, селищ або сіл, держателями яких є органи місцевого самоврядування відповідно до Закону України 
«Про національну інфраструктуру геопросторових даних» від 13.04.2020 р.

Специфікації даних

Розроблення специфікацій даних держателями даних забезпечить уніфікацію цих геопросторових даних, їх інтероперабельність та інтеграцію з іншими інформаційними та геоінформаційними системами.

ГІС-аналіз

Уніфіковані геопросторові дані дозволяють користувачу Геопорталу виконувати геопросторовий аналіз для отримання нових даних та моделей, для прогнозування та пошуку оптимальних рішень. 
Наприклад, геопросторовий аналіз може бути використаний для задач геомаркетингу, логістики, екології, містобудування тощо:
- пошук оптимальних маршрутів;
- визначення економічно вигідних місць для бізнесу;
- визначення санітарних та охоронних зон;
- визначення не задіяних територій у бізнесі;
- підвищення раціонального використання земель та інших природних ресурсів.