Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних”

06/11/2020
Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних”

Повідомлення
про оприлюднення 
проекту постанови Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних”  

 1. Розробник: 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

 1. Стислий виклад змісту проекту:

Проект акту розроблено з метою реалізації положень Закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” щодо затвердження Кабінетом Міністрів України Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, який встановлює механізм функціонування національної інфраструктури геопросторових даних і організацію діяльності з питань виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних.  

 1. Спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта:

Проект акта, пояснювальну записку буде розміщено на офіційному веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (https://land.gov.ua) в мережі Інтернет.

 1. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції
  від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань:

Зауваження та пропозиції приймаються протягом одного місяця з дня його оприлюднення.

 1. Адреси для надсилання зауважень і пропозицій:

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру: 03151, м. Київ, вул. Народного ополчення, 3, тел.: (044) 299 35 32, e-mail: topomaps@land.gov.ua.

 

Голова                                                                                         Роман ЛЕЩЕНКО

 

Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   

ПОСТАНОВА

від                                  2020 р.        №
Київ

Про  затвердження Порядку функціонування  національної інфраструктури геопросторових даних

Кабінет Міністрів України  постановляє:

 1. Затвердити Порядок функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, що додається.
 2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
 3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2021 року.

 

Прем’єр-міністр України                                                    Д. ШМИГАЛЬ

 

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від               2020 р. №

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

 1. У Положенні про Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2183; 2019 р., № 74, ст. 2588):

1) пункт 1 доповнити після абзацу восьмого новим абзацом такого змісту:

“формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим – тринадцятим;

2) підпункт 3 пункту 3 доповнити після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;”.

 1. У Положенні про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №  15 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 7, ст. 164, 2016 р., № 61, ст. 2078):

1) пункт 1 викласти у такій редакції:

“1. Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства і який реалізує державну політику у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.”;

2) у пункті 3:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

“1) реалізація державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів;”;

підпункт 3 викласти у такій редакції:

“3) внесення на розгляд Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, у сфері Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усіх категорій і форм власності, родючості ґрунтів.”;

3) у пункті 4:

підпункт 16 викласти у такій редакції:

“забезпечує створення, функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних, зокрема національного геопорталу;”;

доповнити підпунктами 161 – 168 такого змісту:

“161) виконує функції держателя національного геопорталу;

162) призначає та організовує діяльність адміністратора національного геопорталу;

163) забезпечує створення технічних та програмних засобів національної інфраструктури геопросторових даних;

164) замовляє, розробляє та/або оновлює технічні регламенти, стандарти, технічні специфікації у відповідній сфері;

165) проводить моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;

166) готує, оприлюднює та подає до Мінекономіки річний звіт про функціонування та розвиток національної інфраструктури геопросторових даних;

167) готує та направляє звернення, вживає інших заходів щодо забезпечення ефективності діяльності з геопросторовими даними та метаданими, їх оприлюднення, інтероперабельності, недопущення дублювання, розбудови інформаційної взаємодії;

168) забезпечує міжнародне співробітництво у сфері національної інфраструктури геопросторових даних;”.

 1. У Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 661 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 71, ст. 2615; 2015 р., № 46, ст. 1472; 2017 р., № 22, ст. 615; 2019 р., № 28, ст. 998):

1) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

“Терміни “базові геопросторові дані” та “національний геопортал” вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”.”;

2) абзаци другий та третій пункту 3 викласти у такій редакції:

“Основною державною топографічною картою є топографічна карта масштабу 1: 50 000.

Базовою державною топографічною картою є топографічна карта масштабу 1:10 000.”;

3) пункт 17 викласти у такій редакції:

“17. База топографічних даних призначена для формування, накопичення, зберігання цифрових топографічних даних у системі керування базами даних та геоінформаційних систем для забезпечення якісними базовими геопросторовими даними картографічного виробництва і геоінформаційних систем різного призначення.

База топографічних даних створюється на основі Основної державної топографічної карти масштабу 1:50 000 та Базової державної топографічної карти масштабу 1:10 000.

Для формування бази топографічних даних використовуються відомості, які отримані за результатами проведення топографо-геодезичних і картографічних робіт, інженерно-геологічних та інженерно-гідрогеологічних вишукувань, земельно-кадастрових робіт, територіального планування, статистичних досліджень та інших спеціальних робіт і обстежень.

Функції адміністратора бази топографічних даних, який здійснює заходи з формування, технічного і технологічного супроводження та адміністрування бази топографічних даних, забезпечує її актуальність, достовірність, збереження та захист відомостей і доступ до них, виконує визначене Держгеокадастром державне унітарне підприємство, що належить до сфери його управління.

Адміністратор бази топографічних даних відповідно до Порядку створення та функціонування бази топографічних даних здійснює:

формування та оновлення бази топографічних даних і реєстрацію наборів базових геопросторових даних на національному геопорталі;

формування та оновлення метаданих для наборів базових геопросторових даних та їх реєстрацію на національному геопорталі;

розроблення специфікацій базових геопросторових даних та їх розміщення в базі даних реєстру специфікацій геопросторових даних національного геопорталу;

створення та ведення реєстру наборів базових геопросторових даних;

створення та ведення каталогів цифрових ортофотокарт і ортофотопланів, цифрових і електронних карт.

Порядок створення та функціонування бази топографічних даних визначається Мінекономіки.”.

________________________

 

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від               2020 р. №

Порядок
функціонування національної інфраструктури геопросторових даних

Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає механізм створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних (далі – НІГД) та організацію виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення, візуалізації, постачання та використання геопросторових даних та метаданих, іншої діяльності з ними.

Цей Порядок поширюється на органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, діяльність яких пов’язана з геопросторовими даними та метаданими, що відповідають таким умовам:

 1. a) є наборами або частинами наборів геопросторових даних, визначених у статті 5 та додатку до Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» (далі – Закон);

б) доступні в цифровому форматі;

в) держателем яких є орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який створив ці набори геопросторових даних або отримав їх у своє розпорядження, підтримує та оновлює їх для реалізації своїх повноважень;

г) належать іншим держателям даних, до яких за зверненням держателів даних та за погодженням Держгеокадастру, забезпечується доступ на національному геопорталі.

 1. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) геоінформаційний сервіс – це спеціалізований веб-сервіс як окрема частина функціональності, що надається геопорталом через інтерфейс прикладного програмування за стандартом Відкритого геопросторового консорціуму OGC для перетворення, керування або відображення геопросторових даних або метаданих;

2) веб-сервіс каталогу метаданих CSW (Catalogue Services for the Web) – геоінформаційний сервіс, що забезпечує доступ до каталогу метаданих про геоінформаційні ресурси (набори геопросторових даних та геоінформаційні сервери);

3) веб-картографічний сервіс WMS (Web Map Service) – геоінформаційний сервіс, що надає зображення електронних карт з їх просторовою прив’язкою, які генеруються картографічним сервером переважно в растрових форматах;

4) веб-сервіс картографічних тайлів WMTS (Web Map Tile Service) – геоінформаційний сервіс, що надає зображення електронних карт із файлів багаторівневої серії квадратних фрагментів растрових зображень (тайлів), що генеруються картографічним сервером в різних масштабах у відповідності з визначеними рівнями деталізації картографічного подання;

5) веб-сервіс покриття WCS (Web Coverage Service) – геоінформаційний сервіс, що забезпечує отримання цифрових моделей географічних полів, що описують неперервне просторове поширення певної характеристики (сіткові моделі рельєфу, растрові моделі даних дистанційного зондування Землі, забруднення атмосферного повітря тощо);

6) веб-сервіс геопросторових об’єктів WFS (Web Feature Service) – геоінформаційний сервіс, що забезпечує отримання векторних моделей геопросторових об’єктів із сервера бази геопросторових даних в уніфікованих форматах (GML, GeoJSON тощо) для візуалізації або використання їх в геоінформаційних системах на комп’ютері користувача;

7) веб-сервіс географічних назв WGS (Web Gazetteer Service) – спеціалізований WFS сервіс географічних назв (WFS-G), що надає доступ до реєстрів-довідників географічних назв, вулиць та адрес, які можуть бути використані для пошуку інформаційних ресурсів або об’єктів за географічними ідентифікаторами або адресами об’єктів та/або для геокодування наборів геопросторових даних за цими ідентифікаторами і отримання даних із відповідних реєстрів у форматах векторних даних;

8) веб-сервіс опрацювання геопросторових даних WPS (Web Processing Service) – геоінформаційний сервіс, що забезпечує доступ до програм опрацювання, перетворення, аналізу та моделювання даних, розміщених на геопорталі;

9) веб-клієнт геоінформаційного сервісу – програмний засіб геопорталу, що підтримує в середовищі веб-браузера на стороні клієнта графічний інтерфейс користувача для формування і передавання запитів до геоінформаційного сервісу геопорталу та отримання і відображення відповідей від нього;

10) вторинне використання геопросторових даних – використання наборів геопросторових даних в комерційних чи некомерційних цілях, відмінних від вихідного призначення, для якого вони були створені;

11) інформаційне забезпечення національної інфраструктури геопросторових даних – сукупність інформаційних ресурсів, специфікацій геоінформаційних продуктів, каталогів типів об’єктів та їх атрибутів, концептуальних моделей, класифікаторів, форматів, правил цифрового опису геопросторових об’єктів, протоколів інформаційної взаємодії, документів, видів і методів контролю якості геопросторових даних тощо;

12) елемент метаданих – окрема одиниця метаданих, що містить окремі відомості про геопросторові дані та/або сервіси;

13) каталог метаданих – складова національного геопорталу, який містить систематизовані метадані для наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів, що створюються держателями даних;

14) комплект наборів геопросторових даних – сукупність наборів даних, скомплектованих за призначенням використання або територіальним охопленням;

15) набір геопросторових даних – ідентифікована сукупність даних, на які поширюється одна і та ж специфікація геопросторових даних;

16) профіль метаданих – набір елементів для наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів НІГД;

17) специфікація геопросторових даних – специфікація геоінформаційного продукту, що містить докладний опис набору геопросторових даних або комплекту наборів геопросторових даних, а також додаткова інформація, які забезпечують створення і постачання геопросторових даних виробниками даних та їх повторне використання іншими користувачами;

18) тематичний словник – ключові слова, які можуть бути вибрані із створеного (існуючого) офіційного списку при виробництві геопросторових даних та/або метаданих.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».

 1. Інформаційне забезпечення НІГД включає:

геоінформаційні ресурси у вигляді баз геопросторових даних та каталогів і баз метаданих;

метадані (окремих геопросторових об’єктів, наборів геопросторових даних, комплектів наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів);

інформаційне забезпечення створення і використання геоінформаційних ресурсів:

специфікації геопросторових даних;

тематичні словники та класифікатори;

технічні регламенти і стандарти щодо моделювання геопросторових даних та метаданих;

стандартні протоколи доступу та інтерфейси прикладного програмування сервісів та інші нормативно-технічні документи.

 1. До геоінформаційних ресурсів НІГД належать:

банк геодезичних даних;

бази топографічних даних;

бази цифрових топографічних карт;

бази цифрових топографічних планів;

бази наборів базових геопросторових даних;

бази наборів тематичних геопросторових даних;

бази геопросторових даних у складі інформаційних систем кадастрів та реєстрів;

дані дистанційного зондування Землі;

цифрові моделі рельєфу;

цифрові моделі місцевості;

бази даних географічних назв;

бази даних реєстрів вулиць і адрес;

бази довідкових даних, включно з відомостями, що є у розпорядженні органів державної влади та органів місцевого самоврядування та підлягають відображенню з використанням просторової прив’язки за координатами та/або географічними ідентифікаторами.

 1. На основі геоінформаційних ресурсів НІГД створюються набори базових і тематичних геопросторових даних. Склад базових геопросторових даних та основні геоінформаційні ресурси для їх створення визначено у Додатку 1.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші держателі, відповідальні за створення та оновлення наборів (видів) геопросторових даних та метаданих, наведено у Додатку 2.

 1. Геопросторові дані НІГД виробляються, оновлюються, обробляються, зберігаються та постачаються в Державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 та Балтійській системі висот 1977 року.
 2. При створенні, функціонуванні та розвитку НІГД повинні враховуватись вимоги міжнародних та національних стандартів в сфері географічної інформації. Перелік базових для НІГД національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами серії ISO 19100 «Географічна інформація/Геоматика», наведено у Додатку 3 до цього Порядку.
 3. Усі набори геопросторових даних, які використовуються в НІГД, повинні відповідати вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 19157 «Географічна інформація. Якість геопросторових даних». Відомості про опис якості включаються до опису метаданих і специфікації геопросторових даних.
 4. Метадані забезпечують виявлення, пошук, оцінювання придатності для використання та умов доступу і використання геопросторових даних та геоінформаційних сервісів. Вимоги до структури та змісту метаданих, їх мінімального набору, обов’язкових і необов’язкових елементів, методів їх розширення визначаються відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ ISO 19115-1 (ISO 19115-1:2014, IDT) «Географічна інформація. Метадані – Частина 1: Основи» і Технічних вимог до метаданих для наборів геопросторових даних і геоінформаційних сервісів НІГД, визначених у Додатку 4 до цього Порядку, що застосовуються до такого мінімального набору елементів метаданих:

відомості про держателів даних, що відповідають за створення наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів, керування ними, підтримку їх роботи та поширення даних;

просторове охоплення і тематика набору геопросторових даних;

якість, достовірність геопросторових даних, відомості про їх оновлення;

опис набору геопросторових даних (найменування, анотація, проекція, система координат, масштаб (просторове розрізнення) набору геопросторових даних, дата створення, оновлення, зміни, перетворення тощо;

посилання на специфікацію геопросторових даних або специфікацію геоінформаційного сервісу;

умови доступу до набору геопросторових даних та використання даних та/або відповідних геоінформаційних сервісів;

умови обмеження доступу до набору геопросторових даних із зазначенням підстав обмеження.

Держателі даних забезпечують створення метаданих для наборів геопросторових даних і геоінформаційних сервісів, а також постійне оновлення метаданих, їх реєстрацію та відображення на національному геопорталі відповідно до Закону та цього Порядку.

 1. Специфікації геопросторових даних розробляються держателями даних для кожної бази даних та кожного набору геопросторових даних відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ ISO 19131:2019 (ISO 19131:2007; Amd1:2011, IDT) «Географічна інформація. Специфікація геоінформаційного продукту» і Технічних вимог до специфікацій геопросторових даних НІГД, визначених у Додатку 5 до цього Порядку .
 2. Організаційно-технологічну основу функціонування НІГД складають геопортали, що за допомогою сервісів інформаційно взаємодіють в мережі Інтернет (далі – геопортали НІГД):

національний геопортал;

геопортали органів виконавчої влади (далі – галузеві геопортали);

геопортали органів місцевого самоврядування;

геопортали підприємств та локальних територій.

 1. На національному геопорталі забезпечується доступ користувачів до наборів базових геопросторових даних в масштабах 1:10 000 та 1:50 000 і тематичних геопросторових даних про геопросторові об’єкти загальнодержавного значення та метадані про геопросторові дані і сервіси у складі національної інфраструктури геопросторових даних.
 2. На галузевих геопорталах забезпечується доступ користувачів до наборів тематичних геопросторових даних і метаданих, держателями яких є органи виконавчої влади відповідно до Закону та цього Порядку.
 3. На геопорталах органів місцевого самоврядування забезпечується доступ користувачів до деталізованих наборів базових геопросторових даних в масштабах 1:2000 та 1:500 і тематичних геопросторових даних і метаданих про геопросторові об’єкти, що розташовані на території районів, міст, селищ або сіл, держателями яких є органи місцевого самоврядування відповідно до Закону та цього Порядку.
 4. На геопорталах підприємств та локальних територій забезпечується доступ користувачів до деталізованих наборів базових і тематичних геопросторових даних і метаданих про геопросторові об’єкти, що розташовані на території підприємств або інших територіальних об’єктів, виділених за природоохоронними, ландшафтними, планувальними або іншими ознаками, держателями яких є установи, підприємства та організації відповідно до закону.
 5. Вимоги до створення, функціонування та розвитку геопорталів НІГД визначаються їх держателями з урахуванням пунктів 59 – 75 цього Порядку і Технічних вимог до геоінформаційних сервісів геопорталів НІГД, визначених у Додатку 6 до цього Порядку.

Інтероперабельність усіх геопорталів НІГД забезпечується шляхом дотримання усіма держателями геопорталів єдиних вимог, встановлених технічними методами забезпечення уніфікованої архітектури геопорталів, інтероперабельності і сумісності наборів геопросторових даних, метаданих та геоінформаційних сервісів відповідно до Додатків 4, 6 і 7 до цього Порядку.

 1. Адміністратор національного геопорталу забезпечує його функціонування, зберігання, підтримання та використання геопросторових даних і метаданих НІГД з використанням таких технічних та програмних засобів:

центри оброблення даних, бази даних, репозитарії даних та сховища даних, включаючи хмарні;

інформаційно-телекомунікаційні мережі;

хостингові платформи для даних та мережних сервісів;

засоби технічного захисту інформації та безпеки.

 1. Вибір технічних та програмних засобів забезпечення функціонування національного геопорталу здійснює адміністратор національного геопорталу за критеріями, встановленими Держгеокадастром.

Організація  в иробництв а , оновлення, оброблення, зберігання, постачання та використання базових геопросторових даних

 1. Базові геопросторові дані забезпечують виробництво та використання тематичних геопросторових даних, складають уніфіковану єдину топографічну основу для забезпечення інтероперабельності геопросторових даних, їх інтеграції та міжвідомчої інформаційної взаємодії.
 2. Основою створення наборів базових геопросторових даних є бази топографічних даних та відомості Державного земельного кадастру, Державного реєстру географічних назв, Державного адресного реєстру, містобудівного кадастру та кадастрів природних ресурсів, а також інших геоінформаційних ресурсів, зазначених у Додатку 1.
 3. Для функціонування НІГД застосовуються:

набори базових геопросторових даних про геопросторові об’єкти загальнодержавного рівня, держателем яких є Держгеокадастр, що виробляються на основі баз топографічних даних, сформованих у результаті створення цифрових державних топографічних карт: базової державної топографічної карти масштабу 1:10 000, основної державної топографічної карти масштабу 1:50 000 і державної топографічної карти масштабу 1:100 000;

набори базових геопросторових даних про геопросторові об’єкти місцевого рівня, держателями яких є Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, що виробляються на основі баз топографічних даних, сформованих у результаті створення цифрових топографічних планів масштабів 1:2 000 та 1:500 на відповідну територію.

 1. Держгеокадастр забезпечує створення, оновлення, оброблення, зберігання наборів базових геопросторових даних про геопросторові об’єкти загальнодержавного рівня та доступ до них за допомогою сервісів національного геопорталу.
 2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують створення, оновлення, оброблення, зберігання та доступ до наборів базових геопросторових даних про геопросторові об’єкти місцевого рівня на відповідну територію.
 3. Держгеокадастр забезпечує:

створення та оновлення наборів базових геопросторових даних, їх реєстрацію та відображення на національному геопорталі;

створення і оновлення метаданих для наборів базових геопросторових даних їх реєстрацію та відображення на національному геопорталі;

розроблення специфікацій для базових геопросторових даних та їх розміщення в базі даних реєстру специфікацій геопросторових даних НІГД на національному геопортал;

створення та ведення реєстру наборів базових геопросторових даних;

створення та ведення каталогів цифрових ортофотокарт та ортофотопланів, цифрових і електронних карт;

контроль якості базових геопросторових даних щодо їх відповідності специфікаціям та координатно-топологічної узгодженості векторних моделей даних;

доступ до базових геопросторових даних та метаданих, їх відображення, отримання та використання за допомогою сервісів національного геопорталу та геопорталів держателів базових геопросторових даних про геопросторові об’єкти місцевого рівня.

 1. Базові геопросторові дані виробляються, оновлюються, обробляються, зберігаються та постачаються у вигляді векторних моделей об’єктів, цифрових моделей рельєфу та растрових моделей цифрових ортофотокарт та ортофотопланів.
 2. Набори базових геопросторових даних створюються з детальністю, точністю та просторовим розрізненням, які відповідають аналогічним характеристикам цифрових топографічних карт та планів.
 3. Набори базових геопросторових даних містять мінімальний набір атрибутів. До обов’язкових атрибутів об’єктів базових геопросторових даних належать:

ідентифікатори геопросторових об’єктів;

координати геопросторових об’єктів;

географічні назви та адреси (за наявності) геопросторових об’єктів;

опис топологічних відношень геопросторових об’єктів.

Ідентифікатори геопросторових об’єктів включають географічні ідентифікатори, визначені відповідно до національного стандарту ДСТУ ISO 19112:2017 (ISO 19112:2003, IDT) «Географічна інформація. Просторова прив’язка за географічними ідентифікаторами» та забезпечують інтеграцію базових і тематичних даних з розширеними характеристиками геопросторових об’єктів від держателів тематичних геопросторових даних.

 1. Для досягнення сумісності геопросторових даних НІГД виробництво і постачання наборів базових геопросторових даних повинно виконуватися з дотриманням Технічних вимог та методів забезпечення інтероперабельності і сумісності наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів, що визначені у Додатку 7 до цього Порядку.
 2. Набори базових геопросторових даних в масштабах 1:10 000 та 1:50 000 оновлюються за результатами:

виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт;

оновлення базових геопросторових даних в масштабах 1:2000 та 1:500;

топографічного моніторингу, порядок ведення якого затверджується Мінекономіки.

Набори базових геопросторових даних в масштабах 1:2000 та 1:500 оновлюються за результатами ведення топографічного моніторингу, в тому числі, періодичного та пооб’єктного, на основі топографічної зйомки масштабів 1:500 і 1:2000 та спеціальних виконавчих знімань.

Протягом 10 днів після оновлення наборів базових геопросторових даних в масштабах 1:2000 та 1:500 держателі відповідних даних забезпечують доступ до них з використанням геоінформаційних сервісів типу WFS на геопорталах держателів даних або національному геопорталі.

Протягом 30 днів після отримання доступу до оновлених базових геопросторових даних в масштабах 1:2000 та 1:500 Держгеокадастр забезпечує оновлення базових геопросторових даних в масштабах 1:10 000 та 1:50 000 та їх оприлюднення на національному геопорталі.

 1. При використанні інформаційно-телекомунікаційних мереж набори базових геопросторових даних повинні подаватися як електронні документи.

Під час надання доступу до даних забезпечується їх захист, шифрування, авторизацію та автентифікацію доступу на отримання геопросторових даних у форматах векторних даних.

Організація виробництва, оновлення та зберігання тематичних геопросторових даних та метаданих

 1. Набори тематичних геопросторових даних, що формуються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до покладених на них повноважень, та забезпечуються відповідними метаданими, які вносяться в каталог метаданих національного геопорталу з використанням електронного кабінету національного геопорталу.
 2. Відповідальність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інших держателів даних за набори тематичних геопросторових даних, перелік яких визначено у додатку до Закону, встановлюється відповідно до Додатку 2 до цього Порядку.
 3. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші держателі даних забезпечують:

розроблення специфікацій геопросторових даних для наборів геопросторових даних до цього Порядку;

розміщення специфікацій геопросторових даних в базі даних реєстру специфікацій геопросторових даних НІГД з використанням електронного кабінету національного геопорталу;

створення, використання, оновлення, оприлюднення та виконання інших дій з геопросторовими даними для відповідної галузі, сфери чи території;

створення і оновлення метаданих для наборів тематичних геопросторових даних та їх обов’язкову реєстрацію з використанням електронного кабінету національного геопорталу;

обов’язковість використання наборів базових геопросторових даних при виробництві та оновленні тематичних геопросторових даних і забезпечення ідентифікаційної та координатно-топологічної сумісності тематичних даних з базовими;

актуальність, достовірність, обґрунтованість, повноту, точність, відкритість, інтероперабельність геопросторових даних та метаданих;

зберігання та захист геопросторових даних та метаданих в геоінформаційних системах та базах даних, що створюють для виконання повноважень держателів даних;

доступ до геопросторових даних та метаданих на своїх офіційних веб-сайтах та/або геопорталах;

інформаційну взаємодію з іншими держателями даних та з адміністратором національного геопорталу, у тому числі з використанням геоінформаційних сервісів геопорталів.

 1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані, а фізичні та юридичні особи мають право оприлюднювати за допомогою сервісів національного геопорталу метадані, які є у їх володінні.

Усі особи, які розміщують метадані про геопросторові дані на національному геопорталі проходять процедуру реєстрації та одержують доступ у власний електронний кабінет або електронний кабінет особи, яку представляють.

Розміщення метаданих на національному порталі посвідчується кваліфікованим електронним підписом.

 1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи можуть:

виробляти та оновлювати геопросторові дані та метадані самостійно;

одержувати геопросторові дані та метадані від інших осіб при наданні адміністративних послуг чи у інший передбачений законодавством спосіб;

замовляти виробництво та оновлення геопросторових даних і метаданих у інших фізичних та юридичних осіб згідно із законодавством про публічні закупівлі.

 1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та юридичні особи, які постійно збирають геопросторові дані при наданні адміністративних послуг, розміщують метадані на національному геопорталі одноразово та оновлюють метадані один раз на рік та у випадку зміни вимог у специфікаціях до геопросторових даних, які збираються.
 2. Для мінімізації дублювання робіт з виробництва та оновлення геопросторових даних встановлюються такі загальні вимоги до організації виробництва/оновлення геопросторових даних:

1) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи до дня замовлення щодо вироблення, отримання чи оновлення геопросторових даних у межах своєї компетенції зобов’язані перевірити за допомогою сервісів національного геопорталу наявність відповідних геопросторових даних у інших держателів геопросторових даних чи їх замовлення іншими держателями даних;

2) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги не можуть замовляти вироблення чи оновлення геопросторових даних меншої повноти, актуальності або якості, ніж ті, які вже створені (вироблені) чи одержані іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування чи юридичними особами за рахунок коштів державного, місцевого бюджетів, міжнародної технічної допомоги;

3) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи, які замовляють, виробляють, отримують чи оновлюють геопросторові дані за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів чи міжнародної технічної допомоги розміщують мінімальний набір елементів метаданих про ці геопросторові дані на національному геопорталі протягом 10 робочих днів:

з дня замовлення (закупівлі) створення (вироблення) та/або оновлення геопросторових даних із зазначенням унікального номера оголошення/повідомлення про закупівлю (за наявності);

з дня приймання вироблених чи оновлених геопросторових даних;

4) невнесення до національного геопорталу метаданих є підставою для оскарження замовлення (закупівлі) набору геопросторових даних;

5) держателі геопросторових даних забезпечують загальний доступ до вироблених нових або оновлених геопросторових даних для їх перегляду на власних геопорталах з використанням геоінформаційного сервісу типу WMS, також доступ зареєстрованих користувачів для отримання геопросторових даних в форматах векторних даних з використанням геоінформаційного сервісу типу WFS.

 1. Центральні органи виконавчої влади та юридичні особи, утворені Кабінетом Міністрів України та центральними органами виконавчої влади, які виробляють, отримують чи оновлюють геопросторові дані за рахунок коштів державного бюджету чи шляхом надання адміністративних послуг зобов’язані забезпечити збереження даних за допомогою власних програмно-технічних засобів або за договором про надання послуг із суб’єктом, яким впроваджено та забезпечено функціонування комплексної системи захисту інформації.
 2. Держателі геопросторових даних та метаданих забезпечують їх захист згідно із Законом України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

Використання, оброблення, оприлюднення та візуалізація геопросторових даних та метаданих

 1. Геопросторові дані органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, крім даних, віднесених до інформації з обмеженим доступом, оприлюднюються на національному геопорталі на підставі:

заяви до Держгеокадастру;

результату розгляду запиту Держгеокадастру до держателя геопросторових даних та метаданих;

рішення Держгеокадастру про відображення на національному геопорталі наборів геопросторових даних та метаданих, які вже знаходяться у відкритому доступі;

спільного рішення (меморандуму) про інформаційну взаємодію Держгеокадастру з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами або громадськими організаціями.

 1. Усі документи, перелічені у пункті 40, та, за наявності, результати їх розгляду, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, крім персональних даних заявників – фізичних осіб.
 2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування протягом 10 робочих днів з дня вироблення або оновлення геопросторових даних та метаданих, які передбачені статтею 5 та додатком до Закону, зобов’язані подати до Держгеокадастру в електронній формі заяву про оприлюднення геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі.

Фізичні та юридичні особи можуть подати до Держгеокадастру в електронній формі заяву про оприлюднення геопросторових даних та метаданих незалежно від періоду вироблення або оновлення геопросторових даних та метаданих.

Разом із заявою органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи подають метадані або вказують посилання на їх реєстраційний номер в каталозі метаданих національного порталу, якщо вони були подані раніше.

 1. Адміністратором національного геопорталу створюються електронні сервіси, розміщується довідкова інформація для заповнення та подання заяви.

Заява про оприлюднення геопросторових даних та метаданих приймається засобами національного геопорталу тільки при заповнені обов’язкових полів електронної форми заяви.

Форма електронної заяви про оприлюднення або оновлення геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі наведена у Додатку 8 до цього Порядку.

 1. Заявник забезпечує доступ адміністратора національного геопорталу до геопросторових даних та метаданих шляхом посилання на ресурс, на якому зберігаються геопросторові дані та/або шляхом опису інформації про геоінформаційні сервіси, за допомогою яких можливо одержати доступ до відповідних геопросторових даних та метаданих.
 2. Під час подання заяви фізичній особі або юридичні особі пропонується погодитись з умовою щодо вільного (без згоди держателя) та безоплатного розповсюдження їх геопросторових даних та метаданих, які вони бажають оприлюднити за допомогою сервісів національного геопорталу.
 3. Фізична або юридична особи, які виконують роботи за рахунок державного або місцевого бюджету, відповідно до законодавства:

можуть описати у заяві чи зазначати посилання на умови, у яких міститься опис правил використання, одержання, оброблення та розповсюдження оприлюднених ними на національному геопорталі геопросторових даних;

зобов’язані обрати один із варіантів – дозвіл або заборону на отримання їх геопросторових даних із національного геопорталу.

 1. Заява про оприлюднення геопросторових даних та метаданих розглядається Держгеокадастром протягом 10 робочих днів з дня одержання такої заяви.
 2. За результатами розгляду заяви Держгеокадастр приймає одне із таких рішень:

відмовити у задоволенні заяви;

оприлюднити геопросторові дані та метадані частково;

оприлюднити геопросторові дані та метадані повністю.

 1. Перелік підстав для відмови відображати геопросторові дані та метадані на національному геопорталі:

геопросторові дані та метадані не відповідають чинному законодавству;

відсутній доступ до заявлених геопросторових даних та метаданих;

геопросторові дані та метадані відносяться до видів інформації з обмеженим доступом;

на заявлену територією вже є більш точні, повні та/або актуальні відповідні геопросторові дані та метадані;

набір (набори) геопросторових даних та метаданих містить недостовірну інформацію;

більше 10% геопросторових даних та метаданих містять помилки та/або не відповідають заявленому рівню якості та рівню відповідності специфікації геопросторових даних;

зміст заяви, геопросторові дані та метадані містять інформацію із ненормативною лексикою, образи, заклики до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі.

 1. За необхідності залучення адміністратора національного геопорталу для здійснення додаткового аналізу геопросторових даних та метаданих, забезпечення доступу до відповідних геопросторових даних та метаданих, налаштування мережних та геоінформаційних сервісів заява про оприлюднення геопросторових даних та метаданих розглядається Держгеокадастром протягом місячного строку з дня реєстрації заяви.
 2. За результатом розгляду заяви Держгеокадастр приймає рішення про оприлюднення геопросторових даних та метаданих і надає доручення адміністратору національної інфраструктури геопросторових даних забезпечити оприлюднення відповідних геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі.
 3. Адміністратор національного геопорталу за дорученням Держгеокадастру забезпечує оприлюднення заявлених геопросторових даних та метаданих не пізніше 15 днів з дня його одержання.
 4. Рішення Держгеокадастру про відмову в оприлюдненні геопросторових даних та метаданих або рішення про часткове оприлюднення геопросторових даних та метаданих повинно містити вичерпний перелік підстав для відмови в оприлюдненні геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі.

У рішенні про часткове оприлюднення геопросторових даних та метаданих окремо зазначаються геопросторові дані, в оприлюдненні яких на національному геопорталі відмовлено, про що листом Держгеокадастру повідомляється заявника.

У разі якщо підставою для відмови в оприлюдненні геопросторових даних та метаданих є:

невідповідність геопросторових даних та метаданих законодавству – у відповіді заявнику зазначається назва нормативно-правового документа, номер статті та, за наявності, частини або пункту положення нормативно-правового документа, якому не відповідають геопросторові дані та/або метадані;

наявність у наборі геопросторових даних інформації з обмеженим доступом – у відповіді заявнику зазначаються назва виду такої інформації;

наявність більш точних, повних та/або актуальних геопросторових даних та метаданих – у відповіді зазначається назва (назви) таких геопросторових даних та ідентифікатор метаданих в базі метаданих національного геопорталу для таких геопросторових даних;

недостовірність інформації – у відповіді заявнику зазначається опис фактів, що дають підстави стверджувати про недостовірність інформації;

значна кількість помилок та/або порушення топології – у відповіді заявнику зазначається опис помилок та найбільш явних порушень топології місце розташування об’єкта;

наявність ненормативної лексики, образ, заклики до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі – у відповіді заявнику зазначається місцезнаходження чи форма відображення такої інформації у складі геопросторових даних чи метаданих.

 1. Держгеокадастр для одержання доступу та оприлюднення геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі може надсилати запит до держателів даних.

Умови поширення та використання геопросторових даних і геоінформаційних сервісів

 1. Держателі даних зобов’язані забезпечити доступ до наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів, здійснювати обмін і використовувати їх для забезпечення державних потреб, функціонування і розвитку НІГД.
 2. Для поширення наборів геопросторових даних та інформаційної взаємодії геопорталів та геоінформаційних сервісів в мережі Інтернет держателі даних укладають угоди (меморандуми) про співпрацю з Держгеокадастром.

Перелік та формати геопросторових даних, що підлягають інтеграції додаються до зазначеної угоди (меморандуму).

 1. Фізична або юридична особа (далі – третя особа) може укласти угоду про співпрацю з Держгеокадастром щодо поширення наборів геопросторових даних та надання доступу до геоінформаційних сервісів в разі, коли вона має в своєму розпорядженні геопросторові дані, які забезпечені метаданими та геоінформаційними сервісами, що відповідають вимогам Закону та цього Порядку.
 2. Основні принципи бізнес-моделі співпраці повинні визначатися в угодах про співпрацю (меморандумах), укладених відповідно до пунктів 56 та 57 та стосуються:

1) умов використання наборів просторових даних і отримання дозволу на доступ і використання;

2) визначення тарифів у випадках, коли треті особи, відповідальні за набори геопросторових даних та геоінформаційні сервіси, мають право відповідно до закону стягувати плату.

 1. Поширення наборів геопросторових даних в цифрових форматах здійснюється за допомогою:

1) геоінформаційних сервісів картографічної візуалізації геопросторових даних з використанням інтерфейсів прикладного програмування веб-сервісів WMS та/або WMTS;

2) геоінформаційних сервісів, що дозволяють здійснювати візуалізацію і отримання геопросторових даних в векторних форматах завантаження даних з використанням інтерфейсів прикладного програмування веб-сервісів WFS, WGS та WCS;

3) електронних носіїв інформації в разі, коли неможливо негайно надати доступ до сервісів, зазначених у підпунктах 1 і 2.

 1. Держателі геопросторових даних, адміністратор національного геопорталу і треті особи можуть надавати користувачам доступ до своїх наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів:

1) загальний публічний, який надає користувачам можливість безоплатного доступу до метаданих та геоінформаційних сервісів картографічної візуалізації геопросторових даних без необхідності реєстрації на геопорталі, але при дотриманні умов використання геопросторових даних, описаних в метаданих для наборів геопросторових та геоінформаційних сервісів;

2) захищений, за якого необхідна реєстрація користувача з іменем і паролем користувача та заповненням електронної заявки на одноразове або систематичне отримання геопросторових даних в векторних форматах завантаження даних з використанням геоінформаційних сервісів типу WFS, WGS та WCS.

 1. Незалежно від варіантів доступу, передбачених в пункті 60, держателі даних або треті особи, відповідальні за набори геопросторових даних та геоінформаційні сервіси, зобов’язані описати умови використання та поширення даних у відповідних метаданих, а також вказати посилання для отримання дозволу на доступ і використання (за потреби).
 2. Право доступу та використання наборів геопросторових даних і геоінформаційних сервісів надається будь-якій особі, якщо це не має негативних наслідків для:

1) державної безпеки, оборони і правопорядку;

2) міжнародних відносин;

3) прав певної особи;

4) здійснення юридичних процедур, права на справедливий судовий розгляд;

5) конфіденційності комерційної, промислової, податкової, статистичної інформації або державної таємниці;

6) захисту персональних даних і прав інтелектуальної власності;

7) захисту навколишнього середовища, до якого відноситься інформація, наприклад, місцезнаходження рідкісних видів.

 1. Поширення наборів геопросторових даних та оприлюднення даних на геоінформаційних сервісах держателями даних, адміністратором національного геопорталу і третіми особами здійснюється з дотриманням Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про державну таємницю», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
 2. Для отримання захищеного доступу до наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів заінтересовані користувачі подають електронну заявку, яка заповнюється на національному геопорталі, відповідно до зразка, передбаченого у Додатку 9 до цього Порядку.
 3. Держателі геопросторових даних і треті особи, відповідальні за відповідні набори геопросторових даних та геоінформаційні сервіси, в термін не більше 5 робочих днів надають користувачу відповідь про надання захищеного доступу, якщо потенційний користувач забезпечує виконання умов, передбачених пунктом 62 цього Порядку.
 4. Геопросторові дані та метадані органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб, які створені за рахунок державного та місцевих бюджетів, фізичних та юридичних осіб, що погодились із вільним та безоплатним розповсюдженням геопросторових даних та метаданих, вільно вивантажуються з національного геопорталу, оброблюються та розповсюджуються без необхідності окремої згоди їх держателів.
 5. Геопросторові дані та метадані фізичних та юридичних осіб, які були створені за їх рахунок або у межах договірних відносин з фізичними чи юридичними особами приватного права, що не погодились із вільним та безоплатним розповсюдженням геопросторових даних, одержуються у їх держателів, використовуються та оброблюються на умовах визначених їх держателями.
 6. Геопросторові дані органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або юридичної особи, які створені за кошти державного або місцевого бюджету чи одержані ними при наданні адміністративних послуг, та оприлюднені на їх офіційних геопорталах, можуть бути відображені у ідентичному, трансформованому чи генералізованому вигляді на національному геопорталі чи інших геопорталах без згоди держателя чи виробника таких геопросторових даних.
 7. За будь-яких умов та видів доступу до геопросторових даних та геоінформаційних сервісів при вторинному використанні геопросторових даних усі суб’єкти повинні забезпечувати посилання на джерело та держателя даних, що були використані.

Сервіси доступу, пошуку, відображення та перегляду геопросторових даних та метаданих на геопорталах НІГД

 1. На геопорталах НІГД забезпечується загальний публічний доступ до геопросторових даних та метаданих усім користувачам без необхідності реєстрації та авторизації з використанням таких засобів геопорталу:

сервіс пошуку, що забезпечує виявлення геопросторових даних, геоінформаційних сервісів та метаданих на основі використанням пошукового веб-клієнта геопорталу та інтерфейсу прикладного програмування геоінформаційного сервісу каталогу метаданих CSW;

сервіс перегляду метаданих на основі використання веб-клієнта геопорталу для перегляду метаданих та інтерфейсу прикладного програмування геоінформаційного сервісу каталогу метаданих CSW;

сервіси відображення, перегляду та використання геопросторових даних у вигляді електронних карт на основі веб-клієнта геопорталу для відображення інтерактивних електронних карт та інтерфейсу прикладного програмування картографічного веб-сервісу WMS та/або геоінформаційного сервісу картографічних тайлів WMTS.

 1. Доступ до геопросторових даних у форматах завантаження векторних даних на геопорталах НІГД надається користувачам, що зареєструвалися в електронному кабінеті геопорталу для одноразового або систематичного отримання певних наборів геопросторових даних, включаючи їх оновлення, у форматах завантаження даних з використанням таких засобів:

веб-сервісу геопросторових об’єктів WFS для отримання векторних моделей геопросторових об’єктів із сервера бази геопросторових даних в уніфікованих форматах (GML, GeoJSON, тощо);

веб-сервісу географічних назв WGS для отримання векторних моделей даних з баз даних та реєстрів географічних назв, вулиць та адрес;

веб-сервісу покриття WCS для отримання цифрових сіткових моделей рельєфу, растрових моделей даних дистанційного зондування Землі, забруднення атмосферного повітря та інших географічних полів, що описують неперервне просторове поширення певної характеристики;

веб-сервіс опрацювання геопросторових даних WPS для опрацювання геопросторових даних з використанням програм засобів для перетворення, аналізу та моделювання даних, розміщених на геопорталі.

 1. Держателями геопорталів НІГД здійснюється підтримка двох режимів доступу користувачів до геопросторових даних та метаданих НІГД:

1) інтерактивний з використанням веб-клієнтів геоінформаційних сервісів геопорталу для формування запитів до геоінформаційних сервісів, отримання результатів цих запитів, їх перегляд, збереження та документування на комп’ютері користувача;

2) електронної взаємодії геоінформаційних систем користувачів з геоінформаційними сервісами геопорталів з використанням їх уніфікованих адрес в мережі Інтернет типу URL та інтерфейсів прикладного програмування геоінформаційних сервісів за специфікаціями Відкритого геопросторового консорціуму OGC.

 1. Пошукові сервіси геопорталів забезпечують виявлення геопросторових даних та геоінформаційних сервісів за їх метаданими як мінімум за такими критеріями:

місцеположення (за координатами області запиту, за географічною назвою, за адресою, за ідентифікатором об’єкта тощо);

назва організації, підприємства, установи, закладу тощо;

ключові слова тематичного змісту даних;

тип установи, організації, підприємства, закладу тощо;

формат постачання даних;

стан готовності даних (завершено, в стадії виробництва тощо);

вихідний масштаб (просторове розрізнення) джерела даних;

актуальність даних;

умови отримання та використання даних.

Обов’язковою вимогою забезпечення пошуку необхідних даних є можливість попереднього перегляду геопросторових даних засобами візуалізації в процесі пошуку.

 1. Веб-клієнти геоінформаційних сервісів повинні забезпечувати подання геопросторових даних у вигляді картографічних зображень, а також у вигляді ортофотокарт та ортофотопланів різного просторового розрізнення та надавати типові засоби інтерактивної роботи з електронними картами (управління шарами, панорамування, зміни масштабу зображення тощо).

Додаткові засоби візуалізації можуть передбачати формування похідних зображень на основі геопросторових даних таких як візуалізація тривимірних моделей, динамічних зображень тощо.

 1. Для досягнення інтероперабельності геоінформаційних сервісів геопорталів НІГД держателі геопорталів забезпечують реалізацію геоінформаційних сервісів за єдиними вимогами до функцій, базових операцій та інтерфейсів прикладного програмування геоінформаційних сервісів за специфікаціями Відкритого геопросторового консорціуму OGC та Додатком 5 до цього Порядку.

Національний геопортал

 1. Національний геопортал реалізується як комплекс програмно-технічних засобів, мережних сервісів та геоінформаційних сервісів, що забезпечують автоматизацію процесів реєстрації метаданих про геопросторові дані та геоінформаційні сервіси НІГД, відображення геопросторових даних і метаданих та доступ користувачів до таких даних в мережі Інтернет.
 2. Національний геопортал складається з:

1) сховища даних національного геопорталу, що містить:

базу даних реєстру держателів і виробників геопросторових даних та адміністраторів їх геопорталів (далі – зареєстровані користувачі геопорталу);

базу даних реєстру користувачів геопорталу, що підписалися на одноразове або систематичне завантаження наборів базових і тематичних геопросторових даних НІГД у векторних форматах даних (далі – зареєстровані користувачі геопросторових даних);

базу метаданих геопросторових даних та геоінформаційних сервісів мережі геопорталів НІГД;

бази даних наборів базових геопросторових даних, що зберігаються та відображаються на національному геопорталі;

базу даних реєстру специфікацій наборів геопросторових даних НІГД;

базу даних електронних каталогів типів об’єктів наборів геопросторових даних держателів даних, їх атрибутів та класифікаторів значень атрибутів;

базу даних загальної інформація щодо НІГД, включаючи: нормативні основи, плани заходів створення і розвитку НІГД, інформаційні матеріали щодо діяльності Ради з національної інфраструктури геопросторових даних, технічні регламенти, стандарти, специфікації, тематичні словники, результати моніторингу функціонування національного геопорталу, результати моніторингу НІГД тощо;

файл-сервер растрових зображень (тайлів) електронних карт, цифрових ортофотопланів та цифрових ортофотокарт, призначених для відображення на національному геопорталі;

базу даних реєстру отримання (вивантаження) користувачами даних із сховища національного геопорталу наборів геопросторових даних у форматах векторних даних;

2) мережних та геоінформаційних сервісів, що забезпечують пошук, відображення, перегляд, перетворення геопросторових даних і метаданих та доступ користувачів до таких даних в мережі Інтернет з використанням відповідних веб-клієнтів геопорталу та інтерфейсів прикладного програмування мережних і геоінформаційних сервісів;

3) програмних засобів веб-клієнтів геопорталу, що забезпечують формування запитів та використання геоінформаційних сервісів геопорталу в середовищі звичайних веб-браузерів на комп’ютерах користувачів;

4) електронного кабінету, прикладні сервіси якого забезпечують зареєстрованим держателям і виробникам геопросторових та адміністраторам їх геопорталів віддалений регламентований доступ до визначених вище баз даних національного геопорталу в режимі завантаження, введення та редагування відомостей, що стосуються їх відповідних інформаційних ресурсів.

5) програмних засобів, що забезпечують верифікацію та оцінювання відповідності геопросторових даних та метаданих, що завантажуються або вводяться в сховище даних геопорталу, вимогам технічним регламентам і специфікаціям НІГД;

6) програмних засобів, що забезпечують функції моніторингу якості сервісів геопорталу, включаючи збір різної статистичної інформації та її аналіз з метою підвищення якості сервісів;

7) програмних засобів, що забезпечують:

захист інформації, програмного забезпечення, в тому числі від несанкціонованого доступу;

шифрування та розшифрування електронних документів під час їх передачі;

управління правами доступу до інформації (відомостей та/або даних);

інтеграцію з інформаційними системами органів виконавчої влади, державних органів, органів місцевого самоврядування та іншими інформаційними системами, які використовують геопросторові дані та метадані, що зберігаються в сховищі даних національного геопорталу.

 1. Держгеокадастр як держатель національного геопорталу:

призначає адміністратора національного геопорталу;

розробляє та удосконалює нормативно-правові акти і технічні регламенти щодо функціонування національного геопорталу;

забезпечує розроблення та модернізацію програмного забезпечення національного геопорталу шляхом розроблення та затвердження технічного завдання, відбору виконавців, оплати та прийняття виконаних робіт (надання послуг);

координує діяльність з електронної взаємодії адміністратора національного геопорталу, держателів та виробників геопросторових даних, пов’язану з реєстрацією геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі;

організовує підключення держателів та виробників геопросторових даних НІГД, адміністраторів їх геопорталів до електронного кабінету національного геопорталу (шляхом укладення відповідних меморандумів (угод) із держателями та виробниками геопросторових даних;

із залученням адміністратора національного геопорталу:

забезпечує сумісність геопросторових даних і метаданих на техніко-технологічному рівні;

визначає вимоги до форматів, протоколів та інформаційних угод обміну геопросторовими даними та метаданими, інтерфейсів прикладного програмування та функцій сервісів геопорталів НІГД;

розглядає заявки користувачів на одноразове або систематичне завантаження наборів базових і тематичних геопросторових даних НІГД у векторних форматах даних;

здійснює моніторинг та аналіз якості функціонування національного геопорталу;

за зверненням фізичних та юридичних осіб про виявлені недоліки у роботі національного геопорталу вносить пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та вдосконалення роботи національного геопорталу;

забезпечує фінансування заходів адміністратора національного геопорталу, пов’язаних із створенням, модернізацією та адмініструванням національного геопорталу.

 1. Адміністратор національного геопорталу забезпечує:

створення та підтримання бази метаданих, інтегрування геопросторових даних, що надходять від держателів даних;

виконання із використанням відповідних програмних засобів національного геопорталу верифікацію та оцінювання відповідності геопросторових даних та метаданих, що завантажуються або вводяться в сховище даних національного геопорталу, вимогам технічним регламентам і специфікаціям геопросторових даних держателів даних;

відображення на національному геопорталі геопросторових даних та метаданих, доступ до них користувачів;

створення та супроводження програмного забезпечення для функціонування та розвитку національного геопорталу;

збереження та захист базових геопросторових даних та їх метаданих під час їх відображення на національному геопорталі;

створення комплексної системи захисту інформації національного геопорталу;

створення та обслуговування сервісів національного геопорталу;

створення та підтримка засобів електронного кабінету національного геопорталу;

проведення моніторингу функціонування національного геопорталу;

розроблення та реалізація заходів щодо усунення виявлених недоліків в роботі геопорталу та вдосконалення його функціонування;

технічну і технологічну підтримку національного геопорталу;

залучення у разі потреби фахівців сторонніх організацій для виконання робіт з технічного супроводу обладнання національного геопорталу;

координацію, методичну та консультативну підтримку роботи адміністраторів геопорталів держателів і виробників геопросторових даних в питаннях інформаційної взаємодії з національним геопорталом та забезпечення інтероперабельності геоінформаційних сервісів геопорталів.

 1. Доступ до геопросторових даних, геоінформаційних сервісів та метаданих забезпечується з дотриманням загальних умов доступу згідно пунктів 55 – 69 цього Порядку.

Електронний кабінет національного геопорталу

 1. Електронний кабінет національного геопорталу призначено для:

1) подання заявки на реєстрацію держателів і виробників геопросторових даних та адміністраторів їх геопорталів (далі – зареєстровані користувачі геопорталу) в базі даних національного геопорталу;

2) використання зареєстрованими користувачами геопорталу сервісів національного геопорталу для:

подання заяви про оприлюднення або оновлення геопросторових даних та метаданих на національному геопорталі;

введення або завантаження в сховище даних національного геопорталу метаданих про геопросторові дані держателів даних;

введення або завантаження в сховище даних національного геопорталу метаданих про геоінформаційні сервіси геопорталів держателів даних;

завантаження в сховище даних національного геопорталу наборів геопросторових даних держателів даних;

завантаження в сховище даних національного геопорталу специфікацій геопросторових даних держателів даних;

введення або завантаження в сховище даних національного геопорталу даних електронних каталогів типів об’єктів наборів геопросторових даних, їх атрибутів та класифікаторів значень атрибутів;

верифікацію та оцінювання відповідності геопросторових даних та метаданих, що завантажуються або вводяться в сховище даних національного геопорталу відповідно до вимог технічних регламентів і специфікацій геопросторових даних держателів даних;

3) подання заявки користувачами даних на одноразове або систематичне завантаження певних наборів базових та/або тематичних геопросторових даних НІГД у форматах векторних даних;

4) використання користувачами даних сервісів національного геопорталу для одноразового або систематичного завантаження наборів базових та/або тематичних геопросторових даних НІГД у форматах векторних даних;

5) повідомлення зареєстрованих користувачів даних про зміни/оновлення наборів геопросторових даних, для яких ці користувачі оформили підписку на систематичне завантаження даних у форматах векторних даних;

6) подання повідомлення зареєстрованими користувачами геопорталу та користувачами даних про технічні, методологічні, програмно-апаратні помилки, виявлені в роботі національного геопорталу або в наборах геопросторових даних.

 1. Підключення та доступ користувачів до електронного кабінету національного геопорталу здійснюються адміністратором національного геопорталу безоплатно.
 2. Адміністратор національного геопорталу надає, блокує та анулює доступ органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до електронного кабінету національного геопорталу за письмовим зверненням керівника такого органу в електронній або паперовій формі та інформує про це Держгеокадастр.
 3. Користувачі отримують доступ до електронного кабінету національного геопорталу після проходження процедури ідентифікації та автентифікації.
 4. Користувач під час проходження первинної електронної ідентифікації зазначає засоби зв’язку (адресу електронної пошти, номер мобільного телефону) підтверджує правильність своїх ідентифікаційних даних та надає згоду на оброблення персональних даних.
 5. За достовірність відомостей, зазначених під час електронної ідентифікації в електронному кабінеті національного геопорталу, відповідає користувач.
 6. Адміністратором національного геопорталу для здійснення користувачем дій щодо підписання електронних документів, що містять геопросторові дані, метадані, специфікації геопросторових даних, які подаються на відображення та реєстрацію на національному геопорталі, можуть бути запроваджені механізми додаткової (багатофакторної) автентифікації користувачів.

За рішенням адміністратора національного геопорталу можуть застосовуватися засоби електронної ідентифікації за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи мобільної ідентифікації та кваліфікованого електронного підпису та/або підтвердження рішення за допомогою додаткового методу ідентифікації користувача з використанням одноразового пароля.

 1. Адміністратор національного геопорталу анулює доступ користувача до електронного кабінету національного геопорталу у разі:

1) припинення виконання користувачем своїх функцій;

2) блокування чи анулювання доступу до електронного кабінету;

3) надходження документів, що підтверджують факт компрометації особистого ключа.

 1. Держателі даних зобов’язані у день припинення виконання функцій посадовою особою повідомити адміністратору національного геопорталу про необхідність анулювання доступу такого користувача до електронного кабінету національного геопорталу. Повідомлення про необхідність анулювання доступу до електронного кабінету національного геопорталу надсилається електронною поштою або у паперовому вигляді.
 2. Блокування чи анулювання доступу до електронного кабінету національного геопорталу здійснюється адміністратором національного геопорталу шляхом припинення програмними засобами національного геопорталу доступу до електронного кабінету користувача у день надходження відповідного повідомлення.

Електронна інформаційна взаємодія між національним геопорталом та інформаційними системами

 1. Національний геопортал забезпечує сумісність та електронну інформаційну взаємодію у режимі реального часу з інформаційними системами, що становлять інформаційний ресурс держави, а саме: Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державним земельним кадастром, Державним реєстром географічних назв, Державним адресним реєстром, містобудівним кадастром та іншими кадастрами природних ресурсів.
 2. Електронна інформаційна взаємодія національного геопорталу з інформаційними системами здійснюється відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357.
 3. У разі відсутності реєстрації інформаційних систем у системі електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів електронна інформаційна взаємодія національного геопорталу з інформаційними системами здійснюється на підставі спільного наказу держателів/розпорядників таких систем про встановлення порядку інформаційної взаємодії.
 4. Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії між національним геопорталом та інформаційними системами, зміни до них визначаються Держгеокадастром та відповідними держателями/розпорядниками систем шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.
 5. До налагодження інформаційної взаємодії з кадастрами, реєстрами, базами даних та іншими інформаційними ресурсами, які не мають інтеграції із системою електронної взаємодії органів виконавчої влади для цілей функціонування національного геопорталу можливе використання відомостей таких інформаційних ресурсів у складі національного геопорталу.

Адміністрування національного геопорталу

 1. Адміністрування національного геопорталу здійснюється відповідно до Закону, цього Порядку та договору, який укладається між Держгеокадастром та адміністратором національного геопорталу.
 2. Адміністрування національного геопорталу здійснюється з метою забезпечення функціонування національного геопорталу, а саме:

а) основних засобів автоматизованої оброблення, зберігання, передачі та захисту геопросторових даних, метаданих та іншої інформації:

серверного обладнання;

систем зберігання інформації (у тому числі носії);

автоматизованих робочих місць користувачів системи;

комплексу засобів захисту інформації;

б) мережного обладнання та інформаційно-телекомунікаційних мереж:

мережного обладнання всіх рівнів;

мережі передачі інформації;

локальних обчислювальних мереж;

в) комплексів забезпечення середовища функціонування засобів оброблення та зберігання інформації, мережного обладнання:

мереж електропостачання та систем електроживлення;

систем забезпечення кліматичних умов функціонування обладнання;

систем контролю доступу до об’єктів;

систем технічної охорони та безпеки об’єктів;

г) систем та комплексів моніторингу, безпеки та сигналізації:

систем моніторингу функціонування обладнання обробки та зберігання інформації;

систем моніторингу функціонування мережі передачі інформації;

систем сигналізації про виникнення нештатних та аварійних ситуацій;

д) об’єктів та окремих комплексів:

центрів оброблення даних (основних, резервних);

місць зберігання носіїв та електронних архівів;

місць та комплексів резервного електропостачання.

е) загального програмного забезпечення для створення та забезпечення функціонування національного геопорталу:

серверних операційних систем;

локальних операційних систем;

серверного забезпечення загального призначення;

програмного забезпечення загального використання (робота з текстами, електронні таблиці, програми для роботи з мережею Інтернет);

програмного забезпечення баз даних;

геоінформаційного програмного забезпечення;

є) національного геопорталу, в тому числі:

сервісів відкритого доступу;

сервісів, які створені для окремих категорій користувачів;

сервісів, які створені для службовців Держгеокадастру;

сервісів, які створені для працівників адміністратора національного геопорталу;

ж) спеціалізованого програмного забезпечення, яке використовується для:

створення резервних копій програмного забезпечення, геопросторових даних та метаданих, іншої інформації НІГД;

контролю за працездатністю обладнання;

захисту інформації;

моніторингу параметрів безпеки об’єктів та місць розташування складових систем.

 1. Адміністратор національного геопорталу з метою його безперебійного та надійного функціонування здійснює заходи з:

створення, забезпечення функціонування та вдосконалення програмного забезпечення національного геопорталу;

виявлення та виправлення помилок під час створення, забезпечення функціонування та вдосконалення національного геопорталу;

підготовки методичних та навчальних матеріалів щодо використання національного геопорталу;

доопрацювання інтерфейсів прикладного програмування, геопросторових даних та метаданих держателів геопросторових даних з метою забезпечення електронної інформаційної взаємодії та інтероперабельності даних на підставі доручень Держгеокадастру та/або договору з держателем даних;

забезпечення необхідними матеріалами, комплектуючими та технічним обладнанням працівників, які забезпечують функціонування та вдосконалення національного геопорталу;

придбання необхідного програмного забезпечення та їх оновлених версій;

обслуговування технічної інфраструктури (центру оброблення даних, мережі передачі даних тощо), в тому числі укладення договорів та залучення фахівців для такого обслуговування;

введення в експлуатацію апаратних, програмних засобів, засобів телекомунікації;

забезпечення створення, функціонування та модернізації комплексної системи захисту інформації національного геопорталу та інших складових національної інфраструктури геопросторових даних;

впровадження та забезпечення використання засобів криптографічного та технічного захисту інформації;

застосування засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки та кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів з метою підтвердження цілісності геопросторових даних, метаданих та іншої інформації національної інфраструктури геопросторових даних;

забезпечення належного порядку поводження з технічними засобами для збереження інформації та їх охорони від доступу сторонніх осіб;

контроль за станом захищеності інформації національного геопорталу.

Моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних

 1. Держгеокадастр:

визначає та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті показники та методику моніторингу функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних та результати такого моніторингу;

проводить моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних;

оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та надає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних, щорічний звіт про стан функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних.

 1. Під час моніторингу проводиться пошук, збір, узагальнення, оцінка та рейтингування показників щодо наявності, актуальності, відкритості, інтероперабельності геопросторових даних та метаданих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, інших держателів даних.
 2. Щорічний моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних проводиться до 1 березня кожного року.

103. За результатами моніторингу та інших заходів згідно із цим Порядком, Держгеокадастр готує, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та надає у строк до 15 квітня кожного року до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері національної інфраструктури геопросторових даних щорічний звіт про стан функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних

Додаток 1
до Порядку

Склад базових геопросторових даних та основні геоінформаційні ресурси для їх створення

№ з/п Назва набору базових геопросторових даних Геоінформаційні ресурси для створення наборів базових геопросторових даних
1Системи відліку координат і висотБанк геодезичних даних
2Державний кордон України


 

Міжнародні договірні документи: делімітаційні, демаркаційні та редемаркаційні документи


Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000,
1:50000, 1:100000

3Адміністративно-територіальні одиниці, в тому числі їх межі


 

Довідник адміністративно-територіального устрою України


Державний земельний кадастр

Державний реєстр географічних назв

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000,
1:50000, 1:100000

4Територіальні громади, в тому числі межі їх територій


 

Довідник адміністративно-територіального устрою України


Державний земельний кадастр

Державний реєстр географічних назв

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000,
1:50000, 1:100000

5Гідрографічні об’єкти та гідротехнічні спорудиДержавний водний кадастр


Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000

 

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
6


 

Населені пункти, в тому числі їх вулично-дорожня мережа


 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000


Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000

7Будівлі та спорудиМістобудівний кадастр


Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000,
1:50000, 1:100000

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

8


 

Автомобільні дороги


 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000


Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000

9Залізниці


 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000


Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

10Інженерні комунікаціїЦифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000
11Аеропорти, морські та річкові портиБазова державна топографічна карта масштабу 1:10000


Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

12Земний покрив та ґрунтиБазова державна топографічна карта масштабу 1:10000


Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

Державний земельний кадастр

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100 000

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

13Земельні ділянкиДержавний земельний кадастр
14Реєстри вулиць та адреси об’єктівДержавний адресний реєстр


Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

Цифрові топографічні карти масштабу 1:10000
Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

Реєстри вулиць та адреси об’єктів

15Географічні назвиДержавний реєстр географічних назв


Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

16Цифрова модель рельєфуЦифрова модель рельєфу на основі:


Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:50000, 1:100000

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

17Ортофотоплани


 

Ортофотоплани, ортофотокарти


Цифрові ортофотокарти масштабу 1:10000

Цифрові ортофотоплани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

 

Додаток 2
до Порядку

 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
та інші держателі, відповідальні за створення та оновлення геопросторових даних та метаданих  

№ з/п Набори (види) геопросторових даних


 

Геоінформаційні ресурси для створення наборів геопросторових даних Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та інші держателі, відповідальні за створення та оновлення геопросторових даних та метаданих
1Державна геодезична референцна система координат УСК-2000Банк геодезичних даних


 

Держгеокадастр


ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії»

2Державна геодезична мережа, крім гравіметричної мережі, у тому числі геодезичні пункти та нівелірні репериБанк геодезичних данихДержгеокадастр


ДП «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії»

3Географічні назви


 

Власні назви географічних об’єктів (орографічних, гідрографічних, адміністративно-територіальних, соціально-економічних, природно-заповідних та інших)

Державний реєстр географічних назв


 

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

Держгеокадастр


 

 

4Адміністративно-територіальний устрій


 

Автономна Республіка Крим, області, міста, райони в містах, селища, села, об’єднані територіальні громади, територіальне море

Довідник адміністративно-територіального устрою України


 

Державний реєстр географічних назв

 

Державний земельний кадастр

 

Чергова довідкова карта України масштабу 1:100000

 

Держгеокадастр


 

ДП «Центр Державного земельного кадастру»

 

Мінрегіон

 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

5Адреси


 

Опис місцезнаходження нерухомого майна та інших об’єктів адресації відповідно до поштового індексу, найменування елементів планувальної структури населених пунктів, елементів вулично-дорожньої мережі, а також цифрового та/або текстового буквено-цифрового позначення об’єкта адресації, що дає можливість його ідентифікувати

Державний адресний реєстр


 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

 

Цифрові топографічні карти масштабу 1:10000

 

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

 

Реєстри вулиць та адреси об’єктів

Держгеокадастр


 

ДП «УкрДАГП»

 

Укравтодор

 

АТ «Укрпошта»

 

Органи виконавчої влади

 

Органи місцевого самоврядування

 

 

6Земельні ділянки та кадастрове зонування


 

Сформовані земельні ділянки та їх частини, земельні угіддя, масиви земель сільсько-господарського призначення, кадастрові зони та квартали

Державний земельний кадастр


 

Держгеокадастр


 

ДП «Центр Державного земельного кадастру»

 

7Транспортні мережі


 

Транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен), промисловий залізничний транспорт, відомчий транспорт, трубопровідний транспорт, шляхи сполучення загального користування, а також пов’язана з ними інфраструктура, вузли взаємодії різних видів транспорту

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000


 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

 

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:100000

 

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

 

Інформація про діяльність в області будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг і споруд

Держгеокадастр


 

ДП «УкрДАГП»

 

Міноборони

 

Мінінфраструктури

 

Укравтодор

 

АТ «Українська залізниця»

 

Державіаслужба

 

ДП «Адміністрація морських портів України»

ДП «Укрводшлях»

 

НАК «Нафтогаз України»

 

 

Інформація про діяльність в області проектування, будівництва, утримання, експлуатації, реконструкції, ремонту, модернізації, технічного переоснащення та інші види поліпшення об’єктів інфраструктури залізничного транспорту


 

Дані про аеропорти, аеродроми цивільної авіації, вертодроми, злітно-посадкові майданчики

 

Реєстр морських портів

 

Реєстр гідротехнічних споруд морських портів України

 

Дані про річкові гідротехнічні споруди

 

Дані про річкові порти

 

Дані про будівлі та інші берегові об’єкти річкових портів

 

Дані про магістральний трубопровідний транспорт та підземні сховища

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування


 

8Гідрографія


 

Водні об’єкти (внутрішні морські води та територіальне море, річки, струмки, озера, водосховища, ставки, канали, водоносні горизонти), болота, басейни водозбірні, гідрографічне та водогосподарське районування, водогосподарські

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000


 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

 

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000

 

 

Держгеокадастр


 

ДП «УкрДАГП»

 

Міноборони

 

Міндовкілля

 

Держводагентство

 

Державна служба морського та річкового транспорту

 

 

системи, акваторії морських портів (портова акваторія), гідротехнічні споруди морських портівЦифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000


 

Інформація про використання водних ресурсів, ведення державного обліку водокористування та державного водного кадастру, про діяльність з проектування, будівництва і реконструкції систем захисту від шкідливої дії вод, групових і локальних водопроводів, систем водопостачання та каналізації у сільській місцевості, гідро-технічних споруд і каналів, меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури, водогосподарських об’єктів багатоцільового використання

 

Державний водний кадастр

 

Реєстр морських портів

 

Реєстр гідротехнічних споруд морських портів України

 

Дані про річкові гідротехнічні споруди

 

Дані про річкові порти

 

Дані про будівлі та інші берегові об’єкти річкових портів

ДУ  «Держгідрографія»


 

Філія ДУ  «Держгідрографія» «Укрморкартографія »

 

ДП «Адміністрація морських портів України»

 

ДП «Укрводшлях»

 

ДП «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України»

 

Органи виконавчої влади

 

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування

 

9Природоохоронні території та об’єкти


 

Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду


 

Міндовкілля


 

Держлісагентство

 

 

Території та об’єкти природно-заповідного фонду, їх функціональні та охоронні зони, території, зарезервовані з метою наступного заповідання, території та об’єкти екомережі, території Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя міжнародного значення, біосферні резервати програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера”, об’єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКОДані про об’єкти природно-заповідного фонду в лісах підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України


Дані про об’єкти природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України

 

Держводагентство


 

Державна екологічна інспекція

 

Обласні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міська державна адміністрація, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища

адміністрація природних заповідників, біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків, зоологічних парків загальнодержавного значення, підприємства, установи та організації, у віданні яких перебувають інші території та об’єкти природно-заповідного фонду

10Рельєф


 

Цифрові моделі рельєфу, що включають позначки висот земної поверхні, батиметрична поверхня, берегові лінії водойм

Цифрові моделі рельєфу, що включають позначки висот земної поверхні, батиметрична поверхня, берегові лінії водоймДержгеокадастр


 

ДП «УкрДАГП»

 

Міноборони

 

Держводагентство

 

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування

 

11Земний покрив


 

Земельні угіддя (сільськогосподарські угіддя; землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом; ліси та інші лісовкриті землі; води;

Земельні угіддя (сільськогосподарські угіддя; землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом; ліси та інші лісовкриті землі; води; землі під житловою забудовою; землі під громадською забудовою;Держгеокадастр


 

ДП «УкрДАГП»

 

Міноборони

 

Держлісагентство

 

землі під житловою забудовою; землі під громадською забудовою; землі, що використовуються для транспорту; землі, що використовуються для технічної інфраструктури; землі під промисловою забудовою; землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво; землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами; землі, що використовуються для відпочинку та оздоровлення; землі під об’єктами та спорудами спеціального призначення)землі, що використовуються для транспорту; землі, що використовуються для технічної інфраструктури; землі під промисловою забудовою; землі, зайняті поточним будівництвом та відведені під будівництво; землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами; землі, що використовуються для відпочинку та оздоровлення; землі під об’єктами та спорудами спеціального призначення)


 

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000

 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

 

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000

 

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

 

Державний земельний кадастр

 

Державний лісовий кадастр

ДП «Центр Державного земельного кадастру»


 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

12Ортофотоплани


 

Фотографічні плани місцевості на точній геодезичній основі, отримані шляхом аерофотозйомки або космічної зйомки з подальшим

ОртофотопланиДержгеокадастр


 

ДП «УкрДАГП»

 

Міноборони

 

НКА

 

 

перетворенням знімків з центральної проекції в ортогональну за допомогою методу ортотрансформуванняМісцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування


 

13Геологія


 

Геологічна будова надр, геоструктурне районування

Державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин


 

Державна еколого-геологічна карта масштабу 1:200000

 

Державна геологічна карта масштабу 1:200000

Каталог відомостей про геологічну інформацію

 

Дані з Державного сховища геологічної інформації та кам’яного матеріалу

 

Дані Державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин

 

Дані Державного балансу запасів корисних копалин

 

Дані Державного обліку підземних вод та водного кадастру

Каталог відомостей про геологічну інформацію

 

Дані Державного фонду родовищ корисних копалин та резерв цього фонду

 

Дані Державної реєстрації та облік робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр

 

Карти сейсмічного районування території України

 

 

Міндовкілля


 

Держгеонадра

 

ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд України»

Дані обліку параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин


 

Дані з Єдиної інформаційної системи користування надрами

 

Дані моніторингу мінерально-сировинної бази, геологічного середовища та підземних вод

14Статистичні одиниці


 

Просторові одиниці та їх кодування для поширення або використання статистичної інформації

Перелік просторових одиниць та їх кодів, які використовуються для поширення статистичної інформаціїДержстатистики


 

15Будівлі і споруди


 

Будівлі (житлові та нежитлові), споруди (транспортні споруди, трубопроводи, комунікації, лінії електропередачі та зв’язку, комплексні промислові споруди, інші інженерні споруди)

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000


 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

 

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000

 

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000,

1:2000, 1:5000

 

Містобудівний кадастр

 

Держгеокадастр


 

ДП «УкрДАГП»

 

Міноборони

 

Мінрегіон

 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

 

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування

 

16Ґрунти


 

Генетичні типи ґрунтів, агровиробничі групи ґрунтів, природно-

Державний земельний кадастр


 

Державний лісовий кадастр

Держгеокадастр


 

ДП «Центр Державного земельного кадастру»

 

Держлісагентство

сільськогосподарське районування, материнські породи, стратиграфічні підрозділи, генетичні типи четвертинних відкладень, гранулометричний склад, кам’янистість, еродованість, середній кут нахилу, потенційна вологоємність
17Типи землекористування


 

Функціональні зони (громадські, житлові, ландшафтно-рекреаційні, курортні, транспортної інфраструктури, інженерної інфраструктури, виробничі, комунально-складські, сільськогосподарського призначення, спеціальні, історико-культурного призначення), категорії земель за цільовим призначенням, види цільового призначення земель та земельних ділянок

Державний земельний кадастрДержгеокадастр


 

18Безпека життєдіяльності людини


 

Госпітальні округи, санітарно-епідеміологічна ситуація, ризики поширення інфекційних захворювань, вплив екологічного стану довкілля на здоров’я населення

Дані про госпітальні округи, санітарно-епідеміологічна ситуація, ризики поширення інфекційних захворювань, вплив екологічного стану довкілля на здоров’я населення


 

МОЗ


 

ДСНС

 

19Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, служби, заклади, підприємства, установи та організації


 

 

Місцезнаходження органів державної влади та органів місцевого самоврядування, служб, закладів, підприємств, установ та організацій, відповідальнихМінюст


 

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування

 

Місцезнаходження органів державної влади та органів місцевого самоврядування, служб, закладів, підприємств, установ та організацій, відповідальних за об’єкти інженерної інфраструктури та житлово-комунального господарства (водовідведення і каналізації, управління відходами, енерго- і водопостачання), центрів надання адміністративних послуг, закладів освіти, закладів охорони здоров’я, закладів соціального обслуговуванняза об’єкти інженерної інфраструктури та житлово-комунального господарства (водовідведення і каналізації, управління відходами, енерго- і водопостачання), центрів надання адміністративних послуг, закладів освіти, закладів охорони здоров’я, закладів соціального обслуговування


 

 


 

20Служби моніторингу навколишнього природного середовища


 

Служби моніторингу навколишнього природного середовища, результати спостережень і вимірювання стану довкілля та інші параметри екосистем

Дані про служби моніторингу навколишнього природного середовища, результати спостережень і вимірювання стану довкілля та інші параметри екосистемМіндовкілля


 

Мінекономіки

 

Мінрегіон

 

МОЗ

 

Держгеокадастр

 

Держводагентство

 

Держлісагентство

 

ДСНС

 

Державна екологічна інспекція

 

НКА

 

Український гідрометеорологічний центр

 

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

 

Державна установа «Інститут охорони ґрунтів України»

 

21Виробничі, промислові та логістичні об’єкти


 

Промислові та виробничі об’єкти, у тому числі водозабірні споруди, споруди гірничодобувної промисловості, складські об’єкти

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000


 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

 

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000

 

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

 

Містобудівний кадастр

 

Промислові та виробничі об’єкти, у тому числі водозабірні споруди, споруди гірничодобувної промисловості, складські об’єкти

Держгеокадастр


 

ДП «УкрДАГП»

 

Міноборони

 

Мінрегіон

 

Міндовкілля

 

Держводагентство

 

Держгеонадра

 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

 

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування

 

22Споруди сільського господарства та аквакультури


 

Сільськогосподарські споруди, у тому числі меліоративні системи, теплиці, оранжереї, господарські двори та споруди

Основна державна топографічна карта масштабу 1:50000


 

Базова державна топографічна карта масштабу 1:10000

 

Цифрові топографічні карти масштабів 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000

 

Цифрові топографічні плани масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000

 

Державний водний кадастр

 

Сільськогосподарські споруди, у тому числі

 

Держгеокадастр


 

ДП «УкрДАГП»

 

Держводагентство

 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

меліоративні системи, теплиці, оранжереї, господарські двори та споруди
23Розподіл населення, демографія


 

Постійне населення України за статтю та віком, чисельність наявного населення, природний рух населення, народжуваність, смертність, середня очікувана тривалість життя, соціальні індикатори рівня життя населення

Статистична інформація про постійне населення України за статтю та віком, чисельність наявного населення, природний рух населення, народжуваність, смертність, середня очікувана тривалість життя, соціальні індикатори рівня життя населення


 

 

Держстатистики


 

Органи державної статистики

24Територіальні зони, зони регулювання, обмеження у використанні земель та облікові одиниці


 

Частини території України, щодо яких здійснюються особливе регулювання та/або звітування на міжнародному, загальноєвропейському, національному, регіональному та місцевому рівнях; об’єкти поводження з відходами; обмеження у використанні земель (охоронні зони, зони санітарної охорони, санітарно-захисні зони, зони особливого використання земель, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, пляжні зони, смуги відведення, зони особливого режиму забудови, зони радіоактивного забруднення, зони

Містобудівний кадастр


 

Генеральна схема планування території України

 

Схеми планування окремих частин території України

 

Результати моніторингу стану розроблення генеральних планів населених пунктів на підставі даних інформаційних систем містобудівного кадастру регіонального рівня

 

Схеми планування території Автономної Республіки Крим, областей та окремих частин території з об’єктами регіонального значення за межами населених пунктів

 

 

Держгеокадастр


 

ДП «Центр Державного земельного кадастру»

 

Мінрегіон

 

Держводагентство

 

Міндовкілля

 

ДСНС

 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

 

надзвичайних екологічних ситуацій, спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської продукції)Схеми планування району та окремих частин території з об’єктами районного значення за межами населених пунктів


 

Генеральні плани міст районного значення, селищ міського типу та сільських населених пунктів, в яких не створюються інформаційні системи містобудівного кадастру, плани зонування (зонінги) територій, історико-архітектурні опорні плани зазначених населених пунктів і детальні плани територій

 

Генеральний план міста, плани зонування (зонінги) територій, історико-архітектурний опорний план міста та детальні плани територій

 

Інженерно-транспортна інфраструктура

 

Червоні, жовті, зелені, блакитні лінії та лінії регулювання забудови

 

Державний земельний кадастр

 

Державний водний кадастр

 

Дані про обмеження у використанні земель (охоронні зони, зони санітарної охорони, санітарно-захисні зони, зони особливого використання земель, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, пляжні зони, смуги

відведення, зони особливого режиму забудови, зони радіоактивного забруднення, зони надзвичайних екологічних ситуацій, спеціальні сировинні зони для виробництва сільськогосподарської продукції


 

Дані про об’єкти поводження з відходами

 

Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів

 


 

25Зони природного ризику


 

Зони надзвичайної екологічної ситуації, деградовані землі (земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутворення, повеней, добування корисних копалин)

 

Дані про рівень надзвичайної ситуації та їх облік


 

Дані про зони надзвичайної екологічної ситуації, деградовані землі (земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу, зсувів, карстоутворення, повеней, добування корисних копалин)

Міндовкілля


 

ДСНС

 

ДАЗВ

 

26Атмосферні умови


 

Атмосферне повітря, у тому числі атмосферні опади, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зони та агломерації для моніторингу атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря

Дані про атмосферне повітря, у тому числі атмосферні опади, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зони та агломерації для моніторингу атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря


 

Державний кадастр викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

 

Національний кадастр антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами парникових газів

Міндовкілля


 

МОЗ

 

ДСНС

 

ДАЗВ

 

Український гідрометеорологічний центр

 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування

 

27Метеорологічні географічні характеристики


 

Погодні умови та їх вимірювання, опади, температура, вміст водяної пари, швидкість і напрям вітру

Дані державного обліку та матеріали гідрометеорологічних спостережень


 

Дані з інформаційної бази гідрометеорологічних даних та даних про стан навколишнього природного середовища

 

Дані про рівень надзвичайної ситуації та їх облік

 

Дані про гідрометеорологічні, геліофізичні спостереження, фонових радіаційних та базових спостережень за станом забруднення навколишнього природного середовища

 

Інформація загального користування про фактичні та очікувані зміни гідрометеорологічних умов і стану навколишнього природного середовища, про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища, а також гідрометеорологічне обслуговування суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, діяльність яких залежить від гідрометеорологічних умов, у тому числі підприємств енергетики, агропромислового комплексу, комунального господарства, цивільної авіації та інших видів транспорту

 

 

ДСНС


 

Український гідрометеорологічний центр

Прогнозування погоди, гідрологічного режиму водних об’єктів, небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ, урожайності сільськогосподарських культур
28Морські регіони


 

Гідрографічні умови, шляхи руху суден, морські коридори, системи розподілу руху в територіальному морі, засоби навігаційного обладнання морських шляхів і акваторій

Дані про гідрографічні умови, шляхи руху суден, морські коридори, системи розподілу руху в територіальному морі, засоби навігаційного обладнання морських шляхів і акваторійДержавна служба морського та річкового транспорту України


 

Державна установа «Держгідрографія»

 

Філія ДУ  «Держгідрографія» «Укрморкартографія »

 

ДП «Адміністрація морських портів України»

29Біогеографічні регіони


 

Природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування

Дані про природно-сільськогосподарське, еколого-економічне, протиерозійне та інші види районування


 

Міндовкілля


 

Мінекономіки

 

30Природні оселища (біотопи)


 

Ділянки суші чи водного простору природного або напівприродного походження, що визначаються за географічними, абіотичними та біотичними особливостями

Дані про ділянки суші чи водного простору природного або напівприродного походження, що визначаються за географічними, абіотичними та біотичними особливостями


 

Міндовкілля
31Поширення видів


 

Географічний розподіл поширеності видів тварин і рослин у розрізі адміністративно-територіальних одиниць чи інших аналітичних одиниць

Державний кадастр рослинного світу


 

Державний кадастр тваринного світу

 

Дані Червоної та Зеленої книг України

 

Міндовкілля


 

Структурні

підрозділи екології та природних ресурсів обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони

навколишнього природного середовища


 

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАНУ

 

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгузена НАНУ

32Енергетичні ресурси


 

Нафтогазопрояви, нафтогазоперспективні площі, структури, параметричні, пошукові, розвідувальні та експлуатаційні нафтові і газові свердловини, об’єкти альтернативної енергетики (гідроенергетичні, біоенергетичні, сонячні, вітрові енергетичні ресурси)

Дані про теплові, атомні і гідравлічні електростанції, об’єкти альтернативної енергетики


 

Дані про магістральні і міждержавні електромережі

 

Міненергетики


 

ДП «Національна енергетична компанія «Укренерго»

 

33Мінеральні ресурси


 

Родовища корисних копалин, гірські породи, руди, мінерали, підземні води, відпрацьовані родовища загальнопоширених корисних копалин, прояви загальнопоширених корисних копалин, шліхові ореоли, точки і зони мінералізації, окремі мінералогічні знахідки з високим вмістом цінних компонентів, геохімічні, геофізичні аномалії

Державний кадастр природних лікувальних ресурсів


 

Державний водний кадастр (підземні води)

 

Державний кадастр родовищ та проявів корисних копалин

 

Державний баланс запасів корисних копалин

 

Дані про спеціальні дозволи на користування надрами

 

Електронний каталог фондів геологічних матеріалів

 

Каталог відомостей про геологічну інформацію

 

 

МОЗ


 

ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

 

Міндовкілля

 

Держводагентство

 

Держгеонадра

 

ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд України»

 

Дані державного фонду родовищ корисних копалин та резерву цього фонду


 

Дані Державної реєстрації та обліку робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр

 

Карти сейсмічного районування території України

 

Дані обліку параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин

 

Дані з Єдиної інформаційної системи користування надрами

 

Дані моніторингу мінерально-сировинної бази, геологічного середовища та підземних вод

34Об’єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони, об’єкти культурної спадщини


 

Об’єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони, об’єкти культурної спадщини, їх території та зони охорони пам’яток культурної спадщини, історичні ареали населених місць, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї

Дані про об’єкти всесвітньої спадщини, їх території та буферні зони, об’єкти культурної спадщини


 

Державний реєстр національного культурного надбання

 

Містобудівний кадастр

МКІП


 

Міндовкілля

 

Мінрегіон

 

Орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань архітектури, структурні підрозділи обласних, районних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань містобудування та архітектури

 

Додаток 3
до Порядку

Перелік базових для національної інфраструктури геопросторових даних національних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами серії ISO 19100 «Географічна інформація/Геоматика»

№ з/п Назва стандарту Дата прийняття/чинність
1ДСТУ ISO 19101:2009


(ISO 19101:2002, IDT) Географічна інформація. Еталонна модель

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 15.10.2009 р. № 375 «Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів (чинний з 01.07.2011)
2ДСТУ ISO 19103:2017


(ISO 19103:2015, IDT) Географічна інформація. Мова концептуальних схем

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
3ДСТУ ISO 19107:2017


(ISO 19107:2003, IDT) Географічна інформація. Просторова схема

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
4ДСТУ ISO 19108:2017


(ISO 19108:2002, IDT) Географічна інформація. Часова схема

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
5ДСТУ ISO 19109:2017


(ISO 19109:2015, IDT) Географічна інформація. Правила для прикладної схеми

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
6ДСТУ ISO 19110:2017


(ISO 19110:2016, IDT) Географічна інформація. Методологія каталогізації об’єктів

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
7ДСТУ ISO 19111:2017


(ISO 19111:2007, IDT) Географічна інформація. Просторова прив’язка за координатами

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
8ДСТУ ISO 19112:2017


(ISO 19112:2003, IDT) Географічна інформація. Просторова прив’язка за географічними ідентифікаторами

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
9ДСТУ ISO 19117:2017


(ISO 19117:2012, IDT) Географічна інформація. Зображення

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
10ДСТУ ISO 19118:2017


(ISO 19118:2011, IDT) Географічна інформація. Кодування

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
11ДСТУ ISO 19119:2017


(ISO 19119:2016, IDT) Географічна інформація. Сервіси

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з  01.10.2017)
12ДСТУ ISO 19123:2017


(ISO 19123:2005, IDT) Географічна інформація. Схема для геометрії і функцій покриття

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
13ДСТУ ISO/TS 19127:2017 (ISO/TS 19127:2005, IDT)


Географічна інформація. Геодезичні коди і параметри

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
14ДСТУ ISO 19136:2017


(ISO 19136:2007, IDT) Географічна інформація. Мова географічної розмітки GML

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з  01.10.2017)
15ДСТУ ISO/TS 19139:2017 (ISO/TS 19139:2007, IDT)


Географічна інформація. Метадані – XML схема реалізації

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 14.08.2017 р. № 226 «Про прийняття національних нормативних документів, зміни та поправки до національних нормативних документів, гармонізованих з європейськими та міжнародними нормативними документами, та скасування нормативних документів України» (чинний з 01.10.2017)
16ДСТУ 8774:2018


Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 11.06.2018 р. № 158 «Про прийняття національних нормативних документів» (чинний з 01.07.2019)
17ДСТУ ISO 19131:2019


(ISO 19131:2007;

Amd 1:2011, IDT)

Географічна інформація. Специфікація геоінформаційного продукту

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 26.11.2019 р. № 376 «Про прийняття та скасування національних стандартів»


з змінами відповідно до наказу ДП «УкрНДНЦ» від 18.03.2020 р. №72 «Про внесення змін до наказу від 26.11.2019 р. № 376»  (чинний з 01.01.2021)

18ДСТУ ISO 19157:2020


(ISO 19157:2013, IDT) Географічна інформація. Якість геопросторових даних

На затвердженні
19ДСТУ ISO 19115-1:2020 (ISO 19115:2014, IDT) Географічна інформація. Метадані – Частина 1: ОсновиНа розгляді
20ДСТУ ISO/TS 19115-3:2020 (ISO /TS 19115-3:2016, IDT)


Географічна інформація. Метадані – Частина 3: XML схема реалізації для основних концепцій

На розгляді

 

Додаток 4
до Порядку

Технічні вимоги до метаданих для наборів геопросторових даних і
геоінформаційних сервісів національної інфраструктури
геопросторових даних   

 1. Загальні положення

1.1. В цих технічних вимогах визначено мінімальний набір елементів метаданих, які складають профілі метаданих для наборів геопросторових даних і метаданих для геоінформаційних сервісів національної інфраструктури геопросторових даних (далі – НІГД) та охоплюють довідкову інформацію про геопросторові дані і сервіси, визначену частиною шостою статті 5 Закону України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».

1.2. У профілі метаданих для наборів геопросторових даних та метаданих для геоінформаційних сервісів НІГД (далі – Профілі) включено відповідно 26 та 20 елементів із понад 400 елементів загального набору метаданих, визначених у міжнародному стандарті ISO 19115-1:2014 «Географічна інформація. Метадані. Частина 1: Основи» (далі – ISO 19115-1:2014).

1.3. Найменування і типи даних елементів метаданих відповідають таким міжнародним стандартам:

ISO 19115-1:2014 Географічна інформація. Метадані. Частина 1 – Основи;

ISO/TS 19115-3:2016 Географічна інформація. Метадані. Частина 3 – XML схема реалізації для основних концепцій;

ДСТУ ISO 19157:2020 (ISO 19157:2013, IDT) Географічна інформація. Якість геопросторових даних.

1.4. Для створення метаданих у складі національного геопорталу та геопорталів НІГД реалізуються прикладні сервіси створення метаданих з мінімальним набором елементів метаданих для Профілів, визначених в цих вимогах.

1.5. Прикладні сервіси створення метаданих повинні забезпечувати формування наборів метаданих в XML форматах за схемами, визначеними у міжнародному стандарті ISO/TS 19115-3:2016, формальний опис яких надається у відкритому доступі на офіційному сайті Міжнародної організації стандартизації (ISO) за посиланням: https://standards.iso.org/iso/19115/.

 1. Склад профілів метаданих НІГД для наборів геопросторових даних та геоінформаційних сервісів

2.1. Склад Профілів визначено у відповідності до таких правил створення профілів, сформульованих у ISO 19115-1:2014:

1) профіль не маже змінювати ім’я, визначення або тип даних елемента метаданих;

2) профіль повинен включати:

ядро метаданих, визначених у ISO 19115-1:2014 для цифрового набору геопросторових даних або для геоінформаційних сервісів, визначених цим стандартом;

усі обов’язкові метадані у всіх обов’язкових розділах;

усі умовні елементи метаданих у всіх обов’язкових секціях, якщо набір даних відповідає умові, що вимагається розділом;

усі обов’язкові елементи метаданих у всіх умовних секціях, якщо набір даних відповідає умові, що вимагаються розділом;

усі умовні елементи метаданих у всіх умовних розділах, якщо набір даних відповідає умові, що вимагається елементом метаданих та розділом;

3) профіль має бути доступний кожному, хто отримує метадані, що створені у відповідності з цим профілем.

2.2. Перелік елементів профілю метаданих для наборів геопросторових даних НІГД визначено в таблиці 1 та включає:

ядро елементів метаданих (рядки 1 – 18 в таблиці 1), що визначені в додатку F.2 до ISO 19115-1:2014 для виявлення несервісних геоінформаційних ресурсів, до яких належать набори геопросторових даних та комплекси наборів геопросторових даних;

вісім елементів (рядки 19 – 26 таблиці 1) із загальних елементів метаданих за ISO 19115-1:2014 з додатковими відомостями про референцну систему координат набору даних, стадію виробництва даних, відповідність даних певній специфікації, частоту оновлення даних, а також додаткові відомості про набір метаданих для їх коректного використання пошуковими сервісами.

2.3. Перелік елементів профілю метаданих для геоінформаційних сервісів НІГД визначено в таблиці 2 та включає:

ядро елементів метаданих (рядки 1 – 16 в таблиці 2), що визначені в додатку F.3 до ISO 19115-1:2014 для виявлення геоінформаційних сервісів;

чотири елементи (рядки 17 – 20 таблиці 2) із загальних елементів метаданих за ISO 19115-1:2014 з додатковими відомостями про набір метаданих для їх коректного використання пошуковими сервісами.

2.4. Таблиці складу профілів метаданих містять загальні відомості про елементи метаданих за такою загальною структурою:

порядковий номер елемента метаданих в таблиці;

найменування елемента та його познака в ієрархії класів елементів метаданих відповідно до ISO 19115-1:2014;

познаки обов’язковості та множинності входження елементу метаданих в набір метаданих певного ресурсу;

коментарі щодо призначення, змісту і типів даних елементів метаданих. 

2.5. Обов’язковість – визначає, чи є елемент обов’язковим (О) для заповнення чи умовним (У), що включаються в набір елементів про певний ресурс (набір геопросторових даних, комплект наборів геопросторових даних або геоінформаційний сервіс), якщо для ресурсу виконується зазначена в профілі умова – найчастіше це наявність в ресурсу, що описується метаданими, відповідної властивості, для опису якої призначений умовний елемент метаданих.

2.6. Множинність входження – визначає можливе число елементів метаданих або їх груп в наборі метаданих, що описує певний ресурс. У таблицях 1 та 2 для значень множинності входження використовуються такі познаки:

[1] – «рівно один» означає, що елемент метаданих документується для певного ресурсу лише один раз;


[1 … *] – «один або багато» означає, що елемент певного типу документується мінімум один раз;


3) [0..1] – «нуль або один» вказує на те, що елемент метаданих є необов’язковим, але в разі наявності документується лише один раз;

4) [0 .. *] – «нуль або багато» означає, що наявність елемента метаданих є необов’язковим, але елемент може документуватися за потреби стільки раз, скільки це необхідно;

5) при множинності рівній 0..1 або 0 .. *, умова визначає, коли відповідні елементи метаданих є обов’язковими.

Таблиця 1

Склад
профілю метаданих для наборів геопросторових даних

№ з/п Назва елемента метаданих


та  його познака  за  ISO  19115-1:2014

Ознака обов’язковості та множинність входження Коментар
1 Унікальний ідентифікатор метаданих:


(MD_Metadata.metadataIdentifier:MD-Identifier)

О [1]Унікальний ідентифікатор для метаданих, що зазвичай формується програмними засобами підготовки метаданих.
2 Назва ресурсу:


(MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation.title)

О [1]Характерна назва, зазвичай унікальна, що ідентифікує ресурс (набір даних або комплект наборів даних).
3* Дата створення/оновлення ресурсу:


(MD_Metadata.idenitificationInfo> MD_DataIdentification.citation> CI_Citation.date та CI_Citation.dateType)

О [1…*]Дати створення, оновлення ресурсу, які допомогають ідентифікувати ресурс.


Вказується дата та тип події за класифікатором CI_DateTypeCode (див. пункт 3.1)

4 Унікальний ідентифікатор ресурсу:


(MD_Metadata.identificationInfo> MD_DataIdentification.citation> CI_Citation.identifier>MD_Identifier)

У [1…*]За наявності надається унікальна ідентифікація ресурсу, може бути множинна для комплекту наборів даних.
5 Контактна інформація відповідальних за ресурс:


(MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.PointOfContact > CI_Responsibility)

О [1…*]Назви сторін (особи, посади, підприємства, установи тощо), відповідальних за ресурс, їх функції щодо ресурсу згідно класифікатора CI_RoleCode (див. пункт 3.2) та контактні дані (телефон, адреса тощо).
6 Просторове охоплення:


(MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.extent > EX_Extent.geographicElement > EX_GeographicExtent > EX_GeographicBoundingBox  або EX_BoundingPolygon або EX_GeographicDescription)

О [1…*]Опис просторового охоплення території даними ресурсу може подаватися координатами (широта, довгота) південно-західного та північно-східного кута прямокутної області охоплення або координатами меж полігональної області або географічною назвою територіальної одиниці.


 

 

7 Мова ресурсу:


(MD_Metadata > MD_DataIdentification.defaultLocale > PT_Locale)

О [1…*]Код мови та код набору символів, що використовуються в ресурсі.


За замовчуванням:

код мови: Ukr

код набору символів: utf8.

8 Тематична категорія ресурсу:


(МD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.topicCategory > MD_TopicCategoryCode)

О [1…*]Код тематичної категорії за класифікатором базових категорій, що визначені в ISO 19115-1:2014 (див. пункт 3.3), та який може доповнюватися.
9 Просторове розрізнення:


(MD_Metadata.identificationInfo > MD_Identification.spatialResolution > MD_Resolution.equivalentScale,

MD_Resolution.distance, MD_Resolution.vertical або

MD_Resolution.angularDistance або MD_Resolution.levelOfDetail)

У [0..*]Числовий масштаб (рівень деталізації), поданий як знаменник масштабу карти або відстань для просторового розрізнення (в плані, по вертикалі, кутового) або рівень деталізації. Обов’язковий, якщо еквівалентна шкала або відстань розрізнення можуть бути вказаними.
10 Тип ресурсу :


(MD_Metadata.metadataScope > MD_Scope.resourceScope)

О [1]Код типу ресурсу, що описується в метаданих, за класифікатором MD_ScopeCode, зокрема:


dataset – набір даних;

series – комплект наборів даних.

11 Стислий опис ресурсу:


(MD_Metadata.identificationInfo > MD_Identification.abstract)

О [1]Реферативний опис, призначення, структури, складу та змісту набору геопросторових даних та інші доречні для користувачів відомості про ресурс.
12 Додаткова інформація про часове та/або вертикальне охоплення ресурсу :


(MD_Metadata.identificationInfo > MD_Identification.extent > EX_Extent > EX_TemporalExtent або EX_VerticalExlent)

У [1, 2]За наявності вказується період часу, охоплений вмістом ресурсу (тип даних TM_Primitive за ISO 19108) та/або інтервал значень відміток висоти у визначеній системі висот.
13 Походження ресурсу :


(MD_Metadata > resourceLineage > LI_Lineage)

О [1…*]Опис джерел ресурсу та основних технологічних процесів, що використову-валися для виробництва ресурсу.
14 Он-лайн доступ до ресурсу :


(MD_Metadata.identificationInfo > MD_DataIdentification.citation > CI_Citation.onlineResource >

CI_OnlineResource)

У [0…*]

За наявності вказуються URL адреси он-лайн доступу до ресурсу, до геоінформаційних сервісів та


 

до додаткової інформації про ресурс.
15 Ключові слова :


 

(MD_Metadata > MD_DataIdentification >

descriptiveKeywords > MD_Keywords)

О [1…*]Слова або фрази, що описують ресурс та використовуються для індексування в пошукових системах. Також вказується посилання на офіційний словник (довідник) – джерела ключових слів.
16 Обмеження щодо доступу та використання ресурсу :


(MD_Metadata > MD_DataIdentification > MD_Constraints > MD_Constraints.useLimitations та/або MD_LegalConstraints та/або MD_SecurityConstraints)

О [1…*]Обмеження щодо доступу та використання ресурсу, зокрема:


обмеження щодо придатності ресурсу для використання в певних сферах;

обмеження щодо захисту конфіденційності та інтелектуальної власності;

обмеження в інтересах національної безпеки та будь-які інші обмеження і застереження на використання ресурсу та метаданих або їх відсутність.

Код виду обмеження вказується відповідно до класифікатора (див. пункт 3.4)

17 Дата створення/оновлення метаданих:


(MD_Metadata.dateInfo:CI_Date)

О [1…*]Дата створення та оновлення метаданих.
18 Контактна інформація відповідальних за метадані :


(MD_Metadata.contact: CI_Responsibility)

О [1…*]Назва та контактні дані сторони, відповідальної за створення та оновлення метаданих.
19 Інформація про референцну систему координат ( SRC ресурсу:


(MD_Metadata > MD_ReferenceSystem > referenceSystemIdentifier: MD_Identifier)

О [1]Вказується ідентифікатор (код) SRC та системи висот згідно бази даних міжнародного репозитарію параметрів систем координат EPSG: https://epsg.org/home.html


Для УСК-2000 (ім’я UCS-2000 в EPSG) вказуються код EPSG:5558 або інші похідні згідно пункту 3.5.

 

 

 

20 Статус ресурсу:


(MD_Metadata.identificationInfo > MD_Identification.status > MD_ProgressCode)

О [1]Вказується код статусу за життєвим циклом геопросторових даних за класифікатором MD ProgressCode (див. пункт 3.6).
21 Інформація про відповідність ресурсу:


(MD_DataQualityCommon > DQ_Result > DQ_ConformanceResult > обов’язково

DQ_ConformanceResult.specification: CI_Citation та DQ_ConformanceResult. pass: Boolean і за потреби DQ_ConformanceResult. Explanation: CharacterString)

О [1]Подається як клас метаданих про якість даних у відповідності до ISO 19157.


Обов’язково вказується посилання на специфікацію набору геопросторових даних або на інший документ з вимогами до даних та показник відповідності (1= так; 0 = ні), а за потреби надається текстове пояснення рівня відповідності.

22 Інформація про формат даних ресурсу:


(MD_Metadata > MD_Format.formatSpecificationCitation:

CI_Citation)

О [1]Вказується загальноприйнята познака формату даних, версії формату та/або URL адреса посилання на специфікацію для формату даних.
23 Інформація про підтримку ресурсу:


(MD_Metadata > MD_MaintenanceInformation > MD_MaintenanceInformation. maintenanceAndUpdateFrequency або userDefinedMaintenanceFrequency)

О [1]Вказується код частоти оновлення даних за класифікатором (див. пункт 3.7) або визначена виробником періодичність оновлення.
24 Унікальний ідентифікатор «батьківського» набору елементів метаданих:


(MD_Metadata.parentMetadata: CI_Citation)

У [1]Унікальний ідентифікатор «батьківського» набору елементів метаданих parentMetadata. Наприклад, вказується ідентифікатор метаданих для комплекту наборів даних, якщо набір даних, що описується в метаданих, постачається в складі комплекту наборів даних.
25 Інформація про мову метаданих:


(MD_Metadata.defaultLocale:PT_Locale)

О [1]Код мови та код набору символів, що використо-вуються в ресурсі.


За замовчуванням:

код мови: Ukr

код набору символів: utf-8.

26 Інформація про відповідність метаданих  стандартам:


(MD_Metadata.metadataStandard:

CI_Citation та/або MD_Metadata.metadataProfile:

CI_Citation)

О [1…*]

Вказується позначення та назва стандарту (стандартів) та/або профілю, яким відповідає набір елементів метаданих.

Таблиця 2

Склад
профілю метаданих для геоінформаційних сервісів

№ з/п Назва елемента метаданих


та  його познака  за міжнародним стандартом  ISO  1915-1:2014

Ознака обов’язковості та множинність входження Коментар
1 Унікальний ідентифікатор метаданих:


(MD_Metadata.metadataIdentifier:MD-Identifier)

О [1]Унікальний ідентифікатор для метаданих, що зазвичай формується програмними засобами підготовки метаданих.
2 Назва сервісу:


(MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.citation > CI_Citation.title)

О [1]Характерна назва, зазвичай унікальна, що ідентифікує сервіс.
3 Дата створення/оновлення сервісу:


(MD_Metadata.idenitificationInfo> SV_ServiceIdentification > CI_Citation.date та CI_Citation.dateType)

О [1…*]Дати створення, оновлення сервісу, які допомагають ідентифікувати сервіс. Вказується дата і тип події за класифікатором CI_DateTypeCode (див. пункт  3.1).
4 Унікальний ідентифікатор сервісу:


(MD_Metadata.identificationInfo> SV_ServiceIdentification.citation> CI_Citation.identifier>MD_Identifier)

Н [1…*]Унікальний ідентифікатор сервісу.
5 Сторона відповідальна за сервіс:


(MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.pointOfContact > CI_Responsibility)

О [1…*]Назва відповідальних за сервіс та їх контактні дані        (е-mail, телефон, адреса тощо).
6 Геопросторове охоплення:


 

(MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.extent > EX_Extent.geographicElement > EX_GeographicExtent > EX_GeographicBoundingBox  або EX_BoundingPolygon або EX_GeographicDescription)

О [1]Опис геопросторового охоплення території даними сервісу може подаватися координатами (широта, довгота) південно-західного та північно-східного кута прямокутної області охоплення або координатами меж полігональної області, або географічною назвою територіальної одиниці.
7 Тематична категорія сервісу:


(МD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.topicCategory > MD_TopicCategoryCode)

О [1…*]Код тематичної категорії за класифікатором базових категорій, що визначені в ISO 19115-1 (див. пункт 3.3), та який може доповнюватися.
8 Тип ресурсу :


(MD_Metadata.metadataScope > MD_Scope.resourceScope)

О [1]Код типу ресурсу, що описується в метаданих, за класифікатором MD_ScopeCode, зокрема:


service – для сервісу.

9 Тип сервісу:


(MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.serviceType)

О [1]Вказується ім’я типу сервісу, наприклад: пошук, відображення, завантаження, перетворення тощо.
10 Стислий опис сервісу:


(MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.abstract)

О [1]Реферативний опис призначення сервісу, його інформаційних ресурсів та інші доречні відомості для користувачів сервісу. Найважливіші деталі необхідно описувати в перших реченнях або в перших 100 символах.
11 Стандарт, якому відповідає сервіс:


(MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.serviceStadard  CI_Citation)

О [1…*]Вказується позначення та назва стандарту (стандартів), яким відповідає сервіс за функціями та інтерфейсом.
12 Он-лайн доступ до ресурсу :


(MD_Metadata.identificationInfo > SV_ServiceIdentification.citation > CI_Citation.onlineResource >

CI_OnlineResource)

О [1…*]URL адреси онлайн доступу до сервісу та до додаткової інформації про сервіс.
13 Ключові слова :


(MD_Metadata >SV_ServiceIdentification>  MD_Keywords)

О [1…*]Слова або фрази, що описують сервіс та використовуються для індексування в пошукових системах. Одно із ключових слів повинно стосуватися класифікації типу сервісу. Також вказується посилання на офіційний словник (довідник) як джерела ключових слів.
14 Обмеження щодо доступу та використання ресурсу :


(MD_Metadata > SV_ServiceIdentification > MD_Constraints > MD_Constraints.useLimitations та/або MD_LegalConstraints та/або MD_SecurityConstraints)

О [1…*]Обмеження щодо доступу та використання ресурсу; обмеження щодо придатності ресурсу для використання в певних сферах; обмеження щодо захисту конфіденційності та інтелектуальної власності; обмеження в інтересах національної безпеки та будь-які інші обмеження і
 застереження щодо використання ресурсу та метаданих або їх відсутність. Код виду обмеження вказується відповідно до класифікатора (див. пункт 3.4).
15 Тип зв’язності сервісу з ресурсом даних:


(MD_Metadata > SV_ServiceIdentification> SV_ServiceIdentification.couplingType>

SV_CouplingType>

У[1]Застосовується, якщо сервіс забезпечує доступ до набору даних. Елемент метаданих тип зв’язності сервісу із набором даних визначається кодом міри зв’язності за класифікатором SV_CouplingType (див. пункт 3.8).
16 Опис ресурсу зв’язаного із сервісом:


MD_Metadata > SV_ServiceIdentification > SV_ServiceIdentification.coupledResource>

SV_CoupledResource>

У[1…*]Застосовується, якщо сервіс забезпечує доступ до набору даних. Елемент метаданих описує ідентифікатор та назву пов’язаного набору даних.
17 Дата створення/оновлення метаданих:


(MD_Metadata.dateInfo:CI_Date)

О [1…*]Дата створення та оновлення метаданих.
18 Інформація про мову метаданих:


 

(MD_Metadata.defaultLocale:PT_Locale)

О [1]Код мови та код набору символів, що використовуються в ресурсі.


За замовчуванням:

код мови: Ukr

код набору символів: utf-8.

19 Інформація про відповідність метаданих  стандартам:


(MD_Metadata.metadataStandard:

CI_Citation та/або MD_Metadata.metadataProfile:

CI_Citation)

О [1…*]Вказується позначення та назва стандарту (стандартів) та/або профілю, яким відповідає набір елементів метаданих.
20 Контактна інформація відповідальних за метадані :


(MD_Metadata.contact: CI_Responsibility)

О [1…*]Назва та контактні дані сторони, відповідальної за створення та оновлення метаданих.
 1. Базові класифікатори для значень елементів метаданих

3.1. Класифікатор  CI _ DateTypeCode  для коду події, для якої вказується дата, у відповідності до додатку  B .3.2 до  ISO  19115-1 :2014

НазваКодВизначення
CI_DateTypeCode (код типу дати) Тип події, пов’язаної з певною датою
1створенняcreationДата створення ресурсу
2публікаціяpublicationДата публікації (випуску) ресурсу
3перевіркаrevisionДата, що визначає коли ресурс було переглянуто, покращено або виправлено
4закінчення термінуexpiryДата, що визначає коли ресурс стає нечинним
5останнє оновленняlastUpdateДата останнього оновлення
6остання перевіркаlastRevisionДата, останньої перевірки ресурсу
7наступне оновленняnextUpdateДата наступного оновлення ресурсу